Motie Maak Vech­toevers Mooi


10 april 2014

Motie 31/2014

De Raad, bijeen op 10 april 2014,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • De precieze uitwerking van de verschillende opties voor de prostitutiezone in op de locatie Zandpad nog moet plaatsvinden;
  • In de Visie Vechtoevers het gedeelte van de prostitutiezone Zandpad vooralsnog oningevuld is gelaten;
  • Er nu met de herinrichting van de prostitutiezone en de concentratie daarvan in een kleiner gebied langs de Einsteindreef, een kans ontstaat om de Vechtoever aldaar opnieuw in te richten;
  • Het wenselijk is dat deze inrichting gebeurt in samenspraak met bewoners, sekswerkers en andere belanghebbenden, opdat een zo veilig en aantrekkelijk mogelijk gebied ontstaat;

Verzoekt het college:

  • om de keuze tussen de opties en de definitieve uitwerking van de locatie te maken in samenspraak met de bewoners, sekswerkers, politie en andere belanghebbenden;
  • en op dezelfde wijze een plan te maken voor de inrichting van de Vechtoever in prostitutiezone Zandpad voor zover die in de Visie Vechtoevers oningevuld is gelaten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaars:

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Selma Bas, D66


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen