Motie Monitor en trek conse­quenties De Hoge Woerd


5 juli 2018

Motie 163/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het raadsvoorstel Vaststelling van het bestemmingsplan De Hoge Woerd, 1e herziening,

Constaterende dat:

  • In deze herziening van het bestemmingsplan, na vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State, het aantal evenementen en toegestane geluidniveaus naar beneden is geschroefd;
  • Stichting Bewonersbelang Castellum Hoge Woerd en andere omwonenden nog altijd moeite hebben met het aantal toegestane evenementen en geluidsniveaus en er onlangs nog een kort geding heeft gediend bij de Raad van State,

Overwegende dat:

  • Het voor gemeente, omwonenden en organisatoren van evenementen essentieel is dat de Raad van State het bestemmingsplan niet nog eens afkeurt;
  • Het systeem van A-, B- en C-evenementen, de ruggengraat van bestemmingsplan, alleen maar kan slagen als de daar aan gekoppelde geluidsniveaus daadwerkelijk gemeten worden en eventuele overschrijdingen gevolgen hebben voor toekomstig te verlenen vergunningen,

Draagt het college op:

  • Tot aan de zomer van 2021 de geluidsniveaus van evenementen op het terrein van De Hoge Woerd te monitoren;
  • Consequenties van de monitoring door te vertalen naar te verlenen vergunningen voor toekomstige evenementen op jaarbasis;
  • De gemeenteraad eens per jaar per memo te informeren over gemeten geluidsniveaus van de evenementen, gekoppeld aan het systeem van A-, B- en C-evenementen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD