Motie Plannen Daals­epark in samenhang met omgeving ontwik­kelen


9 mei 2019

Motie 60/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat,

Constaterende:

• Dat er ook in de omgeving van het Daalsepark veel ontwikkelingen zijn, zowel ruimtelijk als verkeerskundig;

Overwegende dat:

• Het in samenhang ontwikkelen van de plannen meer kwaliteit kan opleveren voor het hele gebied en de omliggende gebieden, vanuit zowel financieel, ruimtelijk als groen oogpunt;
• Er geen noodzakelijke reden is om snel te starten met de plannen voor Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat, wat het mogelijk maakt de ontwikkelingen Daalsetunnel en Westplein af te wachten en het startdocument Daalsepark in samenhang op te stellen

Roept het college op:

• De plannen voor het Daalsepark te ontwikkelen in samenhang met toekomstige ontwikkelingen rondom het plangebied, zoals in en op de Daalsetunnel, het Westplein en het Lombokplein;
• In het op te stellen startdocument de plannen voor de Daalsetunnel te betrekken, zodanig dat beide ontwikkelingen elkaar versterken;
• Bij de plannen en voorstellen voor omliggende gebieden de raad ook te informeren over de samenhang met het Daalsepark, en vice versa.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD