Motie Definieer groene kwaliteit


9 mei 2019

Motie 58/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat,

Constaterende:

• Dat in het voorstel voor het Daalsepark ‘een zo goed mogelijke groene kwaliteit’ als randvoorwaarde wordt genoemd;
• Dat het ontbreekt aan een toelichting wat die ‘groene kwaliteit’ behelst;
• Dat het wenselijk is af te spreken waaraan die groene kwaliteit minimaal moet voldoen;
• Het gemeentelijke groenbeleid dat in 2018 door de raad is vastgesteld aangeeft dat op deze plek een groene (recreatieve) verbinding gewenst is en dat in dit beleid het bestaande groen in het Daalsepark is opgenomen als stedelijk groen;

Overwegende dat:

• Het Daalsepark een cruciale verbinding in de gemeentelijke groenstructuur is omdat het een schakel vormt tussen de singel en de westkant van de stad;
• Het onwenselijk is deze groene verbinding te doorbreken door gebouwen;
• Bewoners aangeven behoefte te hebben aan een open groene plek om doorheen te bewegen en te recreëren;

Roept het college op:

• Bij de uitwerking van de plannen de groene verbinding intact te laten of te versterken en niet te doorbreken met gebouwen;
• Bij de uitwerking van de plannen te zorgen voor een openbaar toegankelijk, biodivers en aaneengesloten park, waar de groepen iepen en linden bij het kruispunt en bij de oude woningen deel van uitmaken;
• De woorden “zo goed mogelijk”, te interpreteren als “van uitstekende kwaliteit” en geen concessies te doen in de stedelijke groenstructuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD