Motie Samen voor en door Overvecht


18 juli 2019

Motie 268/2019

Constaterende dat:

 • Het plan Samen voor Overvecht de ambitie uitspreekt: plezierig wonen in een meer gemengde wijk, veilige buurten, perspectief voor de jeugd versterken, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en meedoen & ondernemen;
 • De volgende budgetten vanuit Samen voor Overvecht beschikbaar zijn in deze collegeperiode: (1) 2019: €3.000.000, (2) 2020 €3.000.000, (3) 2021: €2.500.000, (4) 2022: €2.500.000.
 • Er binnen Overvecht veel bewoners en bewonersinitiatieven zijn die al bijdragen en willen blijven bijdragen aan een positieve ontwikkeling van Overvecht

Overwegende dat:

 • Het plan Samen voor Overvecht alleen duurzaam kan slagen als het een plan voor en door Overvechters is;
 • Het geven van eigenaarschap en zeggenschap aan Overvechters over de exacte invulling van het plan, in het bijzonder over waar het geld heengaat, daar een belangrijk onderdeel van is;
 • In Utrecht al ervaring is opgedaan met bijvoorbeeld buurtbudgetten, buurtpacts en het Bewonersbod en diverse vormen van participatie;
 • Recent het actieprogramma 'Verder met samen stad maken' gepresenteerd is waar 'buurtbudgetten' een onderdeel van zijn;
 • In meerdere Amsterdamse stadsdelen nu proeven lopen met 'De Stem van...' waarbij bewoners zelf ideeën kunnen aandragen en kunnen stemmen op het in hun ogen beste idee;
 • Veel bewoners (initiatieven) met een vrijwillige bijdrage de wijk verrijken, en deze een grote bijdrage leveren aan hetgeen dat de wijk nodig heeft.

Draagt het college op:

 • Samen met de wijkraad/wijkplatforms en de verschillende bewoners- en buurtinitiatieven afspraken te maken hoe bewoners en buurtinitiatieven een actieve rol kunnen spelen bij het maken en uitvoeren van plannen voor Samen voor Overvecht;
 • Hierbij te streven naar een stevige positie van bewoners en bewonersinitiatieven t.o.v. andere partners en gebruik te maken van vormen van participatie zoals buurtbudgetten, buurtpacts of 'De stem van ...";
 • Te waarborgen dat er voldoende budget is voor bewoners en bewonersinitiatieven om bij te dragen aan de ambities van Samen voor Overvecht, bij de voortgangsrapportage aan te geven welk budget hiervoor beschikbaar is;
 • De participatie binnen Samen voor Overvecht op te nemen in het actieprogramma 'Samen stad maken op de Utrechtse manier'.

En gaat over tot de orde van de dag.

Mohammed Saiah, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Fred Dekkers, GroenLinks
Eva Oosters, Student & Starter
Henk van Deun, PVV


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer