Motie Flexibele schil aan verplaatsbare woningen


18 juli 2019

Motie 240/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juli 2019, ter bespreking van de woonvisie,

Constaterende dat:

 • In de woonvisie staat dat onderzocht zal worden of tijdelijke locaties kansen bieden voor flexibele woonconcepten;
 • Utrecht de afgelopen jaren weinig heeft gedaan met flexibele woningen op tijdelijke locaties;
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezig is met een 'stimuleringsaanpak flexwonen';

Overwegende dat:

 • Initiatiefnemers staan te springen om aan de slag te gaan met flexibele woningconcepten op tijdelijke locaties;
 • Voor aanbod van voldoende locaties samenwerking met regiogemeenten van groot belang is;
 • Aanbieders van flexibele woningen enige zekerheid nodig hebben dat ze hun woningen langdurig ergens kunnen neerzetten, zonder dat dit perse voor de hele periode dezelfde locatie hoeft te zijn;
 • Een flexibele schil aan woningen voor tijdelijke locaties kan bijdragen aan het langdurig bestrijden van de woningnood;

Draagt het college op:

 • Toe te werken naar het creëren van een flexibele schil aan verplaatsbare woningen die tijdelijk geplaatst kunnen worden op braakliggende gronden;
 • In het 'Akkoord van Utrecht' met partners een eerste aanzet te presenteren, inclusief potentiële locaties en onderlinge afspraken op hoofdlijnen;
 • Op het gebied van tijdelijke locaties samen te werken met de U16 om op die wijze zoveel mogelijk gronden ter beschikking te kunnen stellen;
 • Naar voorbeeld van Leiden garant te staan voor opeenvolgende (tijdelijke) locaties voor de verplaatsbare woningen, zodat er zekerheid is van meer langdurige exploitatie;
 • In de nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht te komen met een nadere uitwerking voor het faciliteren van verplaatsbare woningen op tijdelijke locaties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Homan, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Hind Dekker, D66
Bülent Isik, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Duidelijke doelstellingen voor friendswoningen

Lees verder

Motie Samen voor en door Overvecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer