Motie Tweede kans voor bomen Majel­laknoop


4 februari 2021

Motie 31/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2021, ter bespreking van Raadsvoorstel Vrijgave Uitvoeringskrediet Westelijke Stadsboulevard

Constaterende dat:

1. Een mooi aantal van circa 400 bomen aangeplant worden aan de Westelijke Stadsboulevard, maar dat er ook 50 bestaande bomen gekapt moeten worden, waarvan 45 bij de Majellaknoop;

2. De Majellaknoop naast een kruispunt van asfalt ook een knooppunt van ecologische verbindingen is;

3. Bestaande bomen de tijd hebben gehad om groot te groeien en dus een fors bladvolume en houtmassa hebben, en daarmee een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie in de stad, en bovendien bijdragen aan een esthetisch mooie uitstraling in een in dit geval asfaltrijke omgeving;

4. De beschikbare bomeninventarisatie bij de stukken een beeld geeft van de kenmerken van alle bomen in het gebied, maar er niet beargumenteerd en/of onderbouwd wordt welke bomengekapt moeten worden en waarom;

Overwegende dat:

1. Er ook in Utrecht diverse voorbeelden zijn waarbij de loop van wegen en fietspaden zich aanpast aan de locatie waar bomen staan;

2. Het de moeite is om nog een keer goed uit te zoeken en te onderbouwen of met een creatievere benadering en in de geest van natuurinclusief ontwikkelen (“uitgaan van bestaand groen”), het aanleggen van nieuw asfalt om de bestaande bomen heen een mogelijkheid is;

3. Bomenkap om plaats te maken voor opslag of werkzaamheden nog veel meer onwenselijk is en dat een andere inrichting van een bouwplaats of opslag op een andere locatie soms bomen kan sparen;

Draagt het college op:

1. Bij het ontwikkelen van het Definitief Ontwerp bestaande bomen rond de Majellaknoop een tweede kans te geven en te zoeken naar mogelijkheden voor creatieve inpassingen van bestaande bomen door nieuw asfalt anders aan te leggen en benodigdheden voor bouwwerkzaamheden elders te plaatsen;

2. Boomsparende uitkomsten van deze creatieve inpassingen op te nemen in het Definitief Ontwerp;

En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Houd Kögllaan groen

Lees verder

Amendement Een plek voor zelfbeheer in onze nota beheer openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer