Amen­dement Een plek voor zelf­beheer in onze nota beheer openbare ruimte


18 februari 2021

Amendement 8/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van de Nota Beheer Openbare Ruimte.

Constaterende dat:

  • De term “zelfbeheer” precies 0x wordt genoemd in de voorliggende nota;
  • De wethouder heeft aangekondigd dat er nog een apart voorstel Zelfbeheer gaat komen, waarin dit nader uitgewerkt wordt.

Overwegende dat:

  • Zelfbeheer bijdraagt aan een schone, toegankelijke en efficiënte wijze van onderhoud;
  • Zelfbeheer bijdraagt aan allerlei doelstellingen die de ondertekende fractie(s) nastreven, waaronder gevoel van eigenaarschap voor de eigen leefomgeving, saamhorigheid en contact met buren dat spontaan ontstaat en gelegenheid tot meer vrijwilligerswerk;
  • Een nadere uitwerking van Zelfbeheer prima in een aparte nota kan, maar de directe relatie tot het beheer van de openbare ruimte (zoals we die nu vaststellen) niet mag ontbreken.

Besluit:

  • Beslispunt 1d van/aan het raadsvoorstel Nota beheer Openbare ruimte d.d. 18 februari 2021, kenmerk 7738976 als volgt toe te voegen:

“1d. de diverse vormen van zelfbeheer door (georganiseerde) bewoners in de stad expliciet te erkennen en faciliteren, in samenhang met het beheer dat de gemeente zelf uitvoert.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student&Starter
Susanne Schilderman, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, Denk, D66, PvdA, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, SBU, CU