Amen­dement Onkruid bestaat niet


18 februari 2021

Amendement 10/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gezien het
raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976

Constaterende dat:
1. In de nota wordt vermeld dat, om te voldoen aan de gewenste CROW-norm, “onkruid op
verharding” ‘gereinigd’ moet worden;
2. “Onkruid” een term is met een negatieve connotatie die impliceert dat deze vegetatie
ongewenst of ondergewaardeerd is;
3. Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021 de wethouder heeft bevestigd dat
spontane vegetaties niet ongewenst is en toegezegd heeft proeven te gaan doen om dit
waar mogelijk te laten staan;

Overwegende dat:
1. Een neutrale term voor spontane vegetatie een eerste stap kan zijn richting het anders
waarderen van wat voorheen als “onkruid” bestempeld werd;
2. De raad in afwachting is van een aangepaste werkwijze voor het omgaan met spontane
stoepplantjes en het deze nota in elk geval niet moet tegenspreken wat er al eerder is
afgesproken in de raad;
3. Het in het belang van biodiversiteit onwenselijk is om in deze nota openbare ruimte over het streven naar verwijderen van ‘onkruid’ te spreken en die term dus uit deze nota moet;

Besluit:
Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976 toe te
voegen de woorden:

Met dien verstande dat:
-In tekst op pagina 27 onder paragraaf 3.3. (Welke kwaliteit willen we realiseren in de openbare ruimte?), de woorden:
“ en onkruid op verharding”
geschrapt worden.

Ingediend door:
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Een plek voor zelfbeheer in onze nota beheer openbare ruimte

Lees verder

Actuele motie Kappen met kappen voor uitbreiding golfbaan II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer