Actuele motie Kappen met kappen voor uitbreiding golfbaan II


18 februari 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021,

Constaterende dat:

 1. Golfclub de Haar wederom een kapvergunning heeft aangevraagd, ditmaal voor het kappen van 43 bomen met als doel ruimte te maken voor het toevoegen van één extra hole;
 2. In het vastgestelde bestemmingsplan in 2014 weliswaar een uitbreiding tot 18 holes is toegestaan, maar niet expliciet de daaraan gekoppelde bomenkap;
 3. Een inpassing van die 18 holes op een locatie en indelingswijze waarbij geen extra bomen meer gekapt hoeven te worden, deze laatste 43 monumentale bomen kan sparen;

Overwegende dat:

 1. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014 de actualiteit is veranderd: de biodiversiteitscrisis en klimaatcrisis zijn groter en urgenter, en het belang van bomen voor een gezonde leefomgeving is zowel politiek als maatschappelijk algemeen erkend;
 2. In een stad die klimaatbestendig wil zijn en streeft naar “healthy urban living”, alle bomen nodig zijn om deze doelen te bereiken;
 3. De kap van deze monumentale en ecologisch zeer waardevolle bomen niet in proportie staat met het feit dat louter leden van de besloten club op deze kale vlakte gaan golfen;
 4. De kap van deze bomen vele in het gebied aanwezige dieren, zoals de bosuil en andere roofvogels, de kamsalamander en andere amfibieën en diverse broedvogels, zou treffen omdat hun leefgebied ermee vernietigd wordt;
 5. Ruimte voor bomen ontzettend moeilijk te vinden is binnen onze gemeentegrenzen, dat de gemeente daarom al 900 bomen aan particulieren weggeeft, maar dat een besloten golfclub zomaar 43 bomen mag kappen;

Spreekt als haar mening uit dat:

 1. Het voor het behoud van een groen en klimaatbestendig Utrecht zeer onwenselijk is om zoveel (monumentale) bomen te kappen voor de uitbreiding van een golfbaan;

Draagt het college op:

 1. Met de golfclub in gesprek te gaan over de steeds groter groeiende waarde van bomen voor klimaat, ecologie en gezondheid;
 2. In dit gesprek de golfclub zoveel mogelijk te ondersteunen bij het creatief nadenken over mogelijkheden om uit te breiden op andere plekken, of door verdichting van de inrichting van het huidige terrein, om zónder extra bomenkap die extra hole toe te voegen;
 3. Als dit gesprek er niet toe leidt dat de vergunningaanvraag wordt ingetrokken, dan de omgevingsvergunning voor het kappen van 43 bomen voor de aanleg van één hole te weigeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD