Amen­dement Openbare ruimte ook voor dieren


18 februari 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gezien het raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976

Constaterende dat:

1. Door steeds intensiever gebruik en steeds meer mensen in de openbare ruimte, dieren steeds meer in de knel komen, waardoor er minder schuil- en verblijfplaatsen zijn en dieren vaker worden verstoord dan wel verjaagd;

Overwegende dat:

1. Het belangrijk is om bij het inrichten van openbare ruimte, de impact daarvan op dieren niet te vergeten;

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976 toe te voegen de woorden:

Met dien verstande dat:

Aan de tekst op pagina 9 van de nota (onder: Verbinding met ambities op andere beleidsvelden) achter de zin “we streven naar een diervriendelijke openbare ruimte” de volgende woorden worden toegevoegd:

“Door intensiever gebruik en meer mensen in de openbare ruimte, komen dieren meer in de knel. Het streven naar een diervriendelijke openbare ruimte krijgt onder meer invulling doordat er bij het werken aan kades en oevers standaard Fauna Uittreed Plaatsen (FUPs) worden aangelegd, doordat verlichting (zowel straatverlichting als aanlichting van gebouwen) niet storend is voor dieren en er bij groeninrichting voor biodiverse soorten wordt gekozen en overal waar mogelijk schuil- en verblijfplaatsen voor dieren worden ingepast. Op locaties waarover veel meldingen gedaan worden dat dieren in de knel komen, kunnen ook zonder andere werkzaamheden aanpassingen worden gedaan, bijvoorbeeld het veranderen van verlichting of het aanleggen van FUPs.“

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Actuele motie Kappen met kappen voor uitbreiding golfbaan II

Lees verder

Motie Voortaan in de bebouwde kom klinkers in plaats van asfalt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer