Motie Voortaan in de bebouwde kom klinkers in plaats van asfalt


18 februari 2021

Motie 38/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel nota beheer openbare ruimte.

Constaterende dat:

  • Het college in de commissie erkent dat klinkers beter zijn dan asfalt omdat zij waterdoorlatend zijn;
  • De keuze voor asfalt veel weerstand bij bewoners oproept.

Overwegende dat:

  • Het aanbrengen en onderhouden van klinkers goedkoper is dan asfalt;
  • Klinkers een betere bijdrage leveren aan klimaatadaptatie dan asfalt door water door te laten;
  • Klinkers aan het behoud van karakteristieke eigenschappen van de wijken bijdragen;
  • De voorkeur van bewoners meestal naar (rode) klinkers uitgaat;
  • Een geasfalteerde weg aantrekkelijker is om sneller te rijden dan een weg met klinkers.

Draagt het college op:

  • Voortaan binnen de bebouwde kom waar de maximale snelheid 30 en 50 km per uur geldig is, voor passende klinkers te kiezen die de kans op wateroverlast minimaliseren en de karakteristieke eigenschappen van een buurt behouden en beschermen;
  • Bij het herinrichtingstraject van de straten de bewoners (die aan de betreffende straat wonen) tijdig te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, VVD