Motie Verduurzaam dat gemeen­telijk vastgoed


15 september 2022

Motie 230/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van het Rekenkameronderzoek: ‘Onbegonnen werk - Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’

Constaterende dat:

 1. Volgens het Rekenkameronderzoek nog maar twee gebouwen verduurzaamd zijn, waarvan één gebouw eigenlijk niet meetelt omdat het grotendeels nieuwbouw is;
 2. Deze zomer –met extreme hitte en droogte– een extra bevestiging was dat de klimaatcrisis in alle heftigheid is losgebarsten;
 3. De kosten voor energiegebruik flink zijn gestegen en dat het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed leidt tot forse besparingen op de energiekosten;
 4. Het coalitieakkoord stelt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door haar eigen vastgoed te verduurzamen.

Overwegende dat:

 1. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed helpt bij een klimaatneutrale wereld en dat deze maatregel heel concreet binnen de invloedssfeer van de gemeente valt;
 2. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed niet ten koste moet gaan van andere verduurzamingsambities, maar dat hiervoor extra geld gevonden moet worden, zoals de gemeente bijvoorbeeld ook ten tijde van de coronacrisis extra geld vrijmaakte;
 3. Het college in 2023 met een plan komt om de achterstand in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed in te halen, en dat deze achterstand vooral niet moet leiden tot het afschalen van ambities;
 4. Het woord verduurzamen mooi klinkt maar klimaat en energie-uitgaven er pas echt bij gebaat zijn als het gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk minstens energieneutraal is.

Draagt het college op:

 1. In het plan van aanpak dat in 2023 komt, in te zetten op energieneutraal en dus ook fossielvrij gemeentelijk vastgoed;
 2. Deze ambitie gerealiseerd te hebben in uiterlijk 2040 en waar mogelijk eerder met het idee 'zo snel mogelijk, zo veel mogelijk’;
 3. Extra financiering te vinden binnen en buiten de gemeentelijke begroting zonder dat andere duurzaamheidsprojecten aan kwaliteit inboeken.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, Denk, VVD

Tegen

Utrecht Solidair, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA

Lees onze andere moties

Amendement Wensenlijst in balans met budget

Lees verder

Motie Erken institutioneel racisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer