Motie Verlaging doel­stelling 40 procent verkeers­be­we­gingen auto


30 juni 2015

Motie 87/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat

  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt en in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • De gemeente Utrecht zich tot doel heeft gesteld om meer mensen uit de auto te krijgen en te laten kiezen voor alternatieve schone vervoersmiddelen;
  • In de VJN 2015 meermaals de doelstelling omschreven staat om de binnenstad van Utrecht autoluw te maken.

Overwegende dat:

  • De doelstelling om meer mensen uit de auto te krijgen en zo van Utrecht een autoluwe stad te maken niet aansluit op de subdoelstelling uit 2012, 2013 en 2014 om 40% van de verplaatsingen in, van en naar de gemeente Utrecht met de auto te laten plaatsvinden, ten opzichte van slechts 27% met de fiets en 15% met OV (p. 91, 94 en 97 VJN);
  • Er steden zijn waar het aandeel van de fiets in alle lokale verplaatsingen nu al 40% of meer is, bijvoorbeeld Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Amersfoort (bron: “Mobiliteitsbeeld 2014”, Ministerie I&M).

Verzoekt het college:

  • De subdoelstellingen als volgt om te draaien:
    - De subdoelstelling m.b.t. het percentage verplaatsingen in, van en naar de gemeente Utrecht met de auto te verlagen tot een percentage dat recht doet aan de doelstelling ‘autoluw’, namelijk 15% in 2020;
    - De subdoelstelling m.b.t. het percentage verplaatsingen in, van en naar de gemeente Utrecht met fiets en OV te verhogen tot een percentage dat recht doet aan de doelstelling fiets en OV op te waarderen tot hoofdvervoersmiddelen, namelijk 40% en OV 27% in 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA, S&S, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Lees onze andere moties

Motie Uitbreiding Milieuzone Utrecht

Lees verder

Motie Start met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer