Motie Uitbreiding Mili­euzone Utrecht


30 juni 2015

Motie 88/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt en in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • De Europese norm voor de luchtkwaliteit 40 microgram/m3 is;
  • Er ten behoeve van bovenstaande doelstelling een milieuzone is ingesteld waarin vervuilende diesels met een bouwjaar ouder dan 2001 geen toegang meer krijgen;
  • Dit auto’s zijn in de categorie euro 0 t/m 2 diesel.

Overwegende dat:

  • Uit berekeningen uitgevoerd door TNO/Royal Haskoning DHV, in opdracht van de gemeente Utrecht, blijkt dat de milieuzone een reductie van 0,11 microgram/m3 NO2 oplevert en dat deze milieuwinst gering is;
  • De gemeente Utrecht alle zeilen bij moet zetten om genoemde klimaat-, luchtkwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen en dat uitbreiding van de milieuzone daartoe bij kan dragen;
  • De wethouder heeft aangekondigd om eind 2015 de milieuzone te evalueren.

Verzoekt het college

  • Bij de evaluatie van de milieuzone tevens de mogelijkheid en voor- en nadelen van uitbreiding van de milieuzone tot en met euro 3 diesel inzichtelijk te maken zodat de raad tot een gewogen oordeel kan komen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen