Motie Begrij­pe­lijke over­heids­in­for­matie voor iedereen


30 juni 2015

Motie 65/2015

De gemeenteraad van Utrecht op 30 juni 2015 bijeen ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Een groot deel van onze Utrechtse inwoners brieven, wijkberichten en andere communicatie van de gemeente niet begrijpt;
  • Gemeentelijk onderzoek n.a.v. motie M46/2014 'Utrechters Digivaardig?' uitwijst dat 30% van de Utrechtse inwoners de taal- en digitale vaardigheden mist om toegang te krijgen tot voor hén essentiële informatie en dienstverlening;
  • De gemeente Utrecht in de praktijk niet voor alle communicatie taalniveau B1 hanteert;

Overwegende dat:

  • Onbegrijpelijke communicatie niet alleen voor de "niet-begrijpers", maar ook voor de gemeente nadelig is;
  • De effecten, voor met name meer kwetsbare mensen als laaggeletterden, (migranten) ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking, steeds meer op de voorgrond treden;

Verzoekt het college:

  • Ervoor zorg te dragen dat alle brieven, wijkberichten en informatie en formulieren op de gemeentelijke website maximaal op het taalniveau B1 worden geschreven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Selma Bas, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Met steun van alle andere partijen


Status

Overgenomen

Voor

Tegen