Motie Verlenging sloop­re­geling en stimu­le­rings­re­geling elek­trische auto


30 juni 2015

Motie 89/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat

  • De gemeente Utrecht de doelstelling heeft om in 2020 10.000 elektrische auto’s in de stad hun weg vinden, om bij te dragen aan de doelstelling van het rijk om in 2020 200.000 auto’s op de weg te hebben;
  • De gemeente Utrecht daarmee streeft naar het hoogste aantal elektrische voertuigen per inwoner in Nederland en in de Voorjaarsnota 2015 het stimuleren van elektrisch vervoer omschreven staat als speerpunt: “Elektrisch, tenzij het niet anders kan”;
  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt, om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn en om het verkeerslawaai te reduceren;
  • De sloop- en stimuleringsregeling t.b.v. vervuilende diesels ouder dan bouwjaar 2001 eerder wegens groot succes verlengd is tot december 2015.

Overwegende dat:

  • Stimulering van elektrisch vervoer vanuit de gemeente Utrecht tot doel heeft om de markt verder te ontwikkelen en bedrijven en bewoners bewust te maken van de mogelijkheden van schoon elektrisch vervoer;
  • Om bovenstaande doelstellingen stimuleringsregelingen voor elektrisch vervoer enkel voor ondernemers overduidelijk geen stimulering is voor particulieren om ook tot aanschaf van een elektrische auto over te gaan;
  • Andere steden zoals Rotterdam en Leeuwarden wel een stimuleringsregeling kennen/kenden t.b.v. de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren.

Verzoekt het college:

  • Bij rijksoverheid te lobbyen voor een subsidie ten behoeve van een nieuwe sloop- en stimuleringsregeling, waarvan alleen gebruik gemaakt kan worden indien er een elektrische auto voor de oude diesel teruggekocht wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA
Thijs Weistra, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Overgenomen

Voor

Tegen