Amen­dement Laat bundeling inspraak niet belem­meren


30 juni 2015

Amendement 50/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 30 juni 2015,

Constaterende dat:

 • Het college met een bundeling van advies- en cliëntenraden "een verbetering en waarborging van cliëntenbelangen en efficiënter vormgeven van integrale beleidsadvisering" beoogt;
 • In het bundelingsproces een groot aantal, heel verschillende, maatschappelijke organisaties en organen wordt betrokken, variërend van advies- en cliëntenraden tot belangenorganisaties;
 • De contouren van een nieuw model van samenwerking gereed zijn, maar dat de uitwerking op zeer veel aspecten nog moet plaatsvinden;
 • De bundeling gepaard gaat met een structurele bezuiniging van € 250.000,-;

Overwegende dat:

 • We Utrecht samen maken;
 • Een aantal van de betrokken organisaties, zoals de ACO, Saluti, Cliëntenraad Wmo en U-2B Heard, recent nog eens nadrukkelijk hun zorgen heeft geuit en heeft aangegeven dat er meer tijd nodig is om tot daadwerkelijke krachtenbundeling te komen waarmee cliëntenbelangen goed worden gediend;
 • Het bundelingsproces onder de huidige tijdsdruk de aandacht van betrokken organisaties naar binnen trekt, terwijl juist nu een blik naar buiten en oog voor hoe de vele veranderingen in de praktijk voor cliënten uitpakken van het grootste belang is;
 • De constructieve houding van betrokken organisaties onder druk komt te staan, van de door het college beoogde 'co-creatie' op deze manier geen sprake meer is en de waarde van de bundeling mogelijk teniet wordt gedaan;
 • Zorgvuldige uitwerking van het beoogde participatiemodel ernstig bemoeilijkt wordt doordat vanwege de bezuiniging de ontmanteling van een aantal organisaties op korte termijn al haar beslag krijgt;
 • De inbreng van diverse, vaak kwetsbare bevolkingsgroepen hierdoor verloren dreigt te gaan;

Verzoekt het college:

 • Meer tijd te nemen om in daadwerkelijke co-creatie met de betrokken organisaties een nieuw, gedragen participatiemodel te ontwikkelen;
 • De invoering hiervan met een aantal maanden uit te stellen, zodat de uitwerking zorgvuldig kan plaatsvinden;

Besluit:

 • De taakstelling van € 250.000 euro voor alleen 2016 te annuleren en dit te dekken uit het Fonds Decentralisaties

En gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Haage, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Marloes Metaal, CDA


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, CDA

Tegen

GL, S&, D66, SP, SBU, VVD