Motie Een leefbare stad zoekt het hogerop


30 juni 2015

Motie 113/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 30 juni 2015,

Constaterende dat:

  • Utrecht van bovenaf voornamelijk grijs en kil is;
  • De bevolkingsdichtheid van Utrecht steeds groter is en hierdoor de leefbaarheid onder druk komt te staan;
  • Er verschillende losse subsidies en regelingen bestaan voor Utrechtse daken;
  • Voor de ambitie `Klimaatneutrale stad in 2030' meer duurzaamheidsmaatregelen op de Utrechtse daken noodzakelijk zijn;
  • Utrecht geen visie op het gebruik van daken heeft.

Overwegende dat:

  • Gezien de grote hoeveelheid van onbenutte daken in Utrecht een wereld te winnen is voor deze nu nog ongebruikte ruimte;
  • Een integrale visie op daken wat betreft duurzame energieopwekking, waterberging, woningisolatie, luchtkwaliteit, groenvoorzieningen én recreatie een positieve bijdrage levert aan verdere doorontwikkeling van een leefbare stad.

Draag het college op om

  • Een onderzoek te doen naar de kansen en kanttekeningen van het gebruik van Utrechtse daken en dit uit te werken in de Nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht;
  • Hierin te komen tot een integrale afweging wat betreft het gebruik van daken, in ieder geval op het gebied van duurzame energieopwekking, waterberging, woningisolatie, luchtkwaliteit, groenvoorziening én recreatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, CU, GL

Tegen

D66, VVD, CDA, SBU, PvdA, SP