Motie 46/2014 inclusief beleid taal- en digitale vaar­dig­heden


30 juni 2015

Motie 101/2015

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 30 juni 2015 ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

 • Onderzoek n.a.v. motie M46/2014 'Utrechters Digivaardig?' uitwijst dat 30% van de Utrechtse inwoners de taal- en digitale vaardigheden mist om toegang te krijgen tot voor hén essentiële informatie en dienstverlening;
 • De effecten, voor met name meer kwetsbare mensen als laaggeletterden, (migranten) ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking steeds meer op de voorgrond treden;
 • Deze problematiek vaak een samenhang is van factoren die meerdere leefgebieden van mensen raakt en kan leiden tot problemen op het vlak van zelfredzaamheid, schulden, werkeloosheid, gezondheidsproblemen en andere zorgvragen;
 • Inmiddels een netwerk is ontstaan waarin lokale organisaties samenwerken om een Utrechtse leeromgeving te creëren die moet leiden tot een samenhangend aanbod van trainingen in taal- en digitale vaardigheden;
 • Daarmee een aanzet is gegeven voor een efficiënte uitvoeringsstructuur waarin ook in toenemende mate "toeleiders" als het UWV, de Belastingdienst, de buurtteamorganisaties en het Nibud betrokken zijn;
 • Deze samenwerking te zeer afhankelijk is van tijdelijke projectsubsidies en externe fondsen met specifieke subsidievoorwaarden en administratieve eisen;
 • De Raadsbrief van 26 mei 2015 geen duidelijkheid geeft over de wijze waarop de eigen rol en verantwoordelijkheid van de gemeente ingevuld zal worden en welk budget hiervoor beschikbaar is;

Overwegende dat:

 • Het beheersen van taal- en digitale vaardigheden de basis vormt om naar vermogen mee te kunnen doen aan de samenleving (sociale inclusie);
 • Dit nieuwe vraagstuk binnen de gemeente vele beleidsterreinen en portefeuilles raakt en vraagt om een integrale domeinoverstijgende meerjarige aanpak;
 • De gemeente een faciliterende en cooperatieve rol kan innemen door voorwaarden te scheppen voor een samenhangend aanbod en budget.

Draagt het College op:

 • Binnen de programmaonderdelen onderwijs, bibliotheek en volwasseneducatie, welzijn en zorg, werk en inkomen en publieksdienstverlening expliciet aandacht te besteden aan de digitale- en taalvaardigheden van Utrechters door;
  - het vergroten van taal- en digitale basisvaardigheden van Utrechters integraal onderdeel uit te laten maken van de inzet binnen deze programma's;
  - als gemeente een actieve en verbindende rol te spelen in het toegankelijk en bereikbaar houden van de digitale dienstverlening van de gemeente zelf en relevante partners;
 • Bij de voorjaarsnota 2016 te rapporteren over bovengenoemde inzet en aan te geven of, en zo ja op welke wijze, een (structurele) verruiming van het budget voor digitale vaardigheidstraining binnen de genoemde programmaonderdelen benodigd is;

En gaat over tot de orde van de dag.

Selma Bas, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bouchra Dibi, PvdA
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Tara Scally, GroenLinks
Queeny Rajkowski, VVD


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen