Motie Versnel de sanering van asbest­daken in Utrecht


29 juni 2017

Motie 50/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 juni 2017 ter bespreking van Voorjaarsnota 2017,

Constaterende dat:

 • Vanaf 1 januari 2024 conform Rijksbeleid een verbod geldt op asbestdaken in Nederland;
 • Het verbod op asbestdaken geldt voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen;
 • In Utrecht ca. 6.000 asbestdaken aanwezig zijn, waarvan 17 in eigendom van de gemeente Utrecht;
 • Asbestvezels door werkzaamheden aan de daken kunnen loskomen, maar ook de enkele aanwezigheid van asbest al schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid;
 • Het rijk een subsidieregeling kent t.b.v. de sanering van asbestdaken,

Overwegende dat:

 • Eigenaren van de asbestdaken verplicht zijn om zelf de asbestdaken te (laten) verwijderen;
 • Het college in de VJN 2017 incidenteel €500.000,- beschikbaar heeft gesteld voor het 'verleiden en stimuleren om eigenaren van asbestdaken zoveel mogelijk asbest te laten verwijderen';'
 • De gemeente belast is met de handhaving vanaf 1 januari 2024 en de kosten hiervoor kunnen oplopen tot 1,7 miljoen euro;1
 • Een sterkere regierol van de gemeente, al dan niet in samenwerking met de provincie Utrecht nodig is om de 6.000 asbestdaken vciOr 1 januari 2024 te saneren,

Draagt het college op om:

 • Een versnellingsplan te maken, met daarin:
  - Concreet aangegeven op welke wijze het college de € 500.000,- wil inzetten;
  - Prioritaire situaties in de stad aangemerkt, die vanwege de ligging, de grootte en/of het type asbest extra risico's vormen voor de volksgezondheid en om deze reden extra aandacht krijgen;
  - De planning voor het verwijderen van de 17 gemeentelijke daken die uiterlijk loopt tot 2020 en indien niet haalbaar, wordt aangegeven waarom deze datum niet haalbaar is en wat extra nodig is om deze datum wel te halen;
  - Inventarisatie van de verbetermogelijkheden van de informatievoorziening over én de verwijdering, inflame en verwerking van asbest;
  - Inventarisatie of de sloopmelding voor asbest ook voor een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht gratis c.q. tegen gereduceerd tarief kan plaatsvinden;
  - Stimulering van eigenaren om de sanering van de asbestaken te koppelen aan maatregelen om energieverbruik te verlagen door isolatie c.q. zonnepanelen aan te brengen;
 • Bij het versnellingsplan de Provincie Utrecht te betrekken (naar het voorbeeld van o.a. de Provincies Drenthe en Overijssel);
 • Samen met de eigenaren van de asbestdaken te zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de sanering;
 • Actief op zoek te gaan bij het Rijk en de Provincie naar extra budget t.b.v. de versnelling van de sanering van asbestdaken in Utrecht,

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert-Jan Brussaard, CDA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Lars Roodenburg, D66
Bülent Isik, PvdA
Jolande Uringa, ChristenUnie
Lex van Einthoven, VVD

[1] Antwoord college op technische vragen VJN 2017, vraag 334.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Samenwerken in het jeugddomein

Lees verder

Motie Van raadsaudit naar implementatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer