Motie Van raads­audit naar imple­men­tatie


29 juni 2017

Motie 84/2017

De Gemeenteraad, bijeen op 29 juni 2017, ter bespreking van de Jaarstukken 2016, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • er twee raadsaudits zijn uitgevoerd, te weten naar de programma's Duurzaamheid en Jeugd;

Overwegende dat:

  • deze raadsaudits geholpen hebben bij een versteviging van de controlerende rol van de Raad;
  • beide raadsaudits aanbevelingen hebben opgeleverd die de verantwoording over en sturing op de genoemde programma's kunnen verbeteren, te weten:

duurzaamheid
> Geef als college zelf meer duiding of de betreffende effect- of prestatiedoelstelling wordt bereikt. Geef daarbij ook context over de oorzaak van het wel of niet bereiken van de doestelling > Neem ook informatie op over tussentijdse bijsturingsinitiatieven
> Bouw verder naar de analogie van het Energieplan met betrekking tot het opstellen van doelen en de invloed van het college op het behalen van die doelen
> Probeer zoveel mogelijk voor alle indicatoren de nulwaarden, streefwaarden en realisatiecijfers van het voorgaande jaar te geven
> Verantwoord vanuit de regierol in het programma en geef aan op welke wijze het programma middels die regierol impact heeft gehad op andere beleidsonderdelen in de gemeente

Jeugd
> Probeer zoveel mogelijk van alle vastgestelde indicatoren de nulwaarden, streefwaarden en realisatiecijfers voor het voorgaande jaar te geven. Eventueel kunnen de realisatiecijfers van 2016 opgenomen worden als nulwaarden
> Neem in de verantwoording een specificatie op van de post Aanvullende zorg, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt van de onderliggende kostencategorieen. Dit vergroot het inzicht in beleidsimplicaties
> Maak een overzicht van de uitgaven binnen de vier deelprogramma's, uitgesplitst over de laatste realisaties en begrotingen
> Geef als college zelf meer duiding of de betreffende effect- of prestatiedoelstelling wordt bereikt. Geef daarbij ook context over de oorzaak van het wel of niet bereiken van de doelstelling. Verhoog de kwaliteit van de verantwoording door te zorgen voor een scherpe en bondige analyse (zonder open deuren of het uitbreiden van tekst) van de beoogde en behaalde effecten en prestaties in een bepaald jaar. Raadsleden vragen de kwantiteit van de gepresenteerde teksten beperkt te houden.
> De informatiewaarde van een indicator kan worden vergroot door de oorsprong van de indicator op te nemen (eventueel via verwijzing/hyperlink), zodat eenvoudig terug gehaald kan worden wat de achterliggende reden van de indicator was en of deze nu ook aan de doelstelling voldoet
> Beschrijf het effect van onderbestedingen en/of intensiveringen (by de context bij de onderbesteding op de aanvullende zorg). Maak duidelijk hoe dit komt, tot welk effect dit leidt en of het college gaat/moet bijsturen (de bijstelling vindt dan eventueel plaats via de voorjaarsnota);

Draagt het college op:

  • de aanbevelingen zoals verwoord in de 'Raadsaudit Jaarstukken 2016 programma Jeugd' en de 'Raadsaudit Jaarstukken 2016 programma Duurzaamheid' integraal over te nemen;
  • de aanbevelingen te verwerken in de verantwoording over deze programma's, zoals in de Jaarstukken 2017;
  • ook bij de verantwoording over andere programma's de aanbevelingen ter harte te nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Erwin Derks, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Bas Meijer, D66
Peter van Corler, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Reinhild Freytag, Student & Starter
Sander van Waveren, CDA
Michel Eggermont, SP


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen