Motie Verder op de fiets met VERDER


29 juni 2017

Motie 46/2017

De gemeenteraad van Utrecht, op 29 juni 2017 bijeen voor het bespreken van de Voorjaarsnota 2017 van de gemeente Utrecht,

Constaterende dat:

  • In het MPB 2017 staat: "De fietstunnels Cartesiusdriehoek en Daalsebuurt zijn nodig vanwege de gebiedsontwikkeling van de Cartesiusdriehoek en de Daalsebuurt en de toenemende mobiliteitsvraag. Wij hebben niet genoeg dekking gevonden om deze twee (fiets)tunnels te realiseren op korte termijn.";
  • In het MPB 2017 ook staat dat de afspraak met de Provincie Utrecht om de restant van de eigen gemeentelijke bijdrage (11,169 miljoen euro) niet in te zetten voor het VERDER project de HOV Leidsche Rijn Z 80 (bustunnels 5 Meiplein en Anne Frankplein van de busbaan Transwijk).

Overwegende dat:

  • Het College het koersdocument Cartesiusdriehoek heeft vastgesteld. Dat daarin de ambities staan voor de transformatie van het voormalig rangeerterrein en NS-werkplaats, en ook twee fietstunnels worden genoemd. En dat dit document beschrijft: "Behalve auto-ontsluiting vormt deze zone een belangrijk verbliffsgebied met een groeninrichting die aansluit op de inrichting aan andere zijde van het spoor (Tweede Daalsedijk). Beide gebieden warden met elkaar verbonden via een nog aan te leggen fietstunnel die onderdeel vormt van een grater fietsnetwerk en samen met een tweede tunnel een snelle verbinding vormt met het centrum van Utrecht."
  • Motie 2015/M26 " Duurzaam onderdoor met de fiets" uitspreekt dat realisatie van deze fietstunnels randvoorwaardelijk is voor een succesvolle ontsluiting van het te ontwikkelen gebied.
  • VERDER-gelden gebonden zijn aan diverse voorwaarden, waaruit ook blijkt dat deze gelden kunnen worden ingezet in fietsinfrastructuur, waaronder fietstunnels (onderdoorgangen).

Verzoekt het College:

  • Spoedig met een plan te komen (voor het eerstvolgende MPB) om de financiering van de fietstunnels, tussen de Cartesiusdriehoek / Daalsebuurt en tussen 2e Daalsedijk naar de 1e Daalsedijk/Spijkerstraat (verder) rand te krijgen.
  • Rekening te houden met de fasering in het gebied (eerst realisatie van de tunnel Cartesiusdriehoek/ Daalsebuurt).
  • lndien nodig en mogelijk hiervoor 'VERDER'-gelden voor in te zetten.
  • En, als dat nodig is, bij onderhandelingen met ontwikkelaars van Cartesiusdriehoek medefinanciering van deze twee fietstunnels van hen te vereisen, bijvoorbeeld indien er sprake zal zijn van een lagere parkeernorm dan in Utrecht nu gangbaar is en wat lagere kosten voor het realiseren van parkeervoorzieningen door de ontwikkelaars tot gevolg zou kunnen hebben.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indra te Ronde, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Michel Eggermont, SP
Thijs Weistra, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, S&S, SBU, PvdA

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van raadsaudit naar implementatie

Lees verder

Motie Emissievrije binnenvaart start in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer