Motie Werk in U10 verband aan Groene en Blauwe Verbin­dingen


2 november 2017

Motie 171/2017

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 2 november ter behandeling van de Ruimtelijk-economische koers U10.

Constaterende dat:

  • in de ruimtelijk-economische koers geen aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en functies van het water in de regio, noch aan groene verbindingen ten behoeve van biodiversiteit en natuurwaarden;
  • aan de ruimtelijke-economische koers een actieprogramma is gekoppeld.

Overwegende dat:

  • groene verbindingen (groen en natuur) en blauwe verbindingen (waterwegen en vaarroutes) de aantrekkingskracht van de regio vergroten;
  • deze gebaat zijn bij een regionale insteek om ze goed vorm te geven en te verbinden;
  • groene en blauwe verbindingen van groot belang zijn voor ontspanning en recreatie alsmede voor natuurwaarde en biodiversiteit en tevens vaak grote cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen;
  • vanwege de voorziene groei van het aantal inwoners in de regio, de druk op de stad en het breed gedeelde streven een groene gezonde regio te zijn, aansluiting en toegankelijkheid van groene en blauwe verbindingen in de regio van groot belang is;

Draagt het college op om:

  • als nieuw actiepunt voor te stellen om bestaande groene en blauwe verbindingen te versterken en nieuwe mogelijke groene en blauwe verbindingen in de U10 regio in kaart te brengen met het oog op het versterken van biodiversiteit, het vergroten van natuurwaarde en recreatieve mogelijkheden en het bewaren van cultuurhistorische waarden.

Roept het college op om:

  • hiertoe ook in overleg te treden met het waterschap, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, provincie en het Rijk om het groen en water in Utrecht nog beter te verbinden en samen te zoeken naar financiële middelen om dit te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bregtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Susanne Schilderman, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Bülent Isik, PvdA
Reinhild Freytag, S&S
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Betaalbare warmtevoorziening voor iedereen

Lees verder

Motie Haarzicht: Afspraak is afspraak, ook bij sociale huur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer