Motie Zet lokale warmte-initi­a­tieven niet in de kou; biedt bewoners een keuze


29 februari 2024

Motie 70/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024, ter bespreking van de raadsbrief d.d. 3 november 2023 en Tussenrapportage uitvoeringsprogramma Overvecht-Noord Aardgasvrij, alsmede de brief d.d. 20 november 2023 van de bewonersinitiatieven NEV en KVA in Overvecht-Noord met het lokale alternatief ‘Warmtepomp voor iedereen’.

Constaterende dat:

1. Het college aangeeft in de raadsbrief de aansluiting op Eneco stadsverwarming als enige voorkeursalternatief voor te willen leggen aan de bewoners van Overvecht-Noord;

2. Tegelijkertijd het college het lokale alternatieve plan ‘warmtepomp voor iedereen’ van NEV en KVA geen ruimte willen bieden en niet verder meer wil meenemen in het traject.

Overwegende dat:

1. Het lokale alternatief op vele punten, zoals kosten, zekerheid, duurzaamheid en eigenaarschap, beter scoort dan aansluiting op de stadsverwarming;

2. Vooral de financierbaarheid van de noodzakelijke investering voor iedereen bij het lokale alternatief nu nog een zorg is, maar (a) de lagere energiekosten in combinatie met (b) een voor iedereen haalbaar en ontzorgend aanbod voor financiering van de warmtepomp ervoor kunnen zorgen dat ook bewoners met een kleine beurs mee kunnen doen;

3. Instemmen met het collegevoorstel om het lokale alternatief van NEV en KVA geen ruimte te bieden grote negatieve gevolgen heeft voor de bereidheid bij bewoners in andere buurten om lokale initiatieven op te zetten, terwijl daar wel een noodzaak voor kan zijn;

4. Een nog groter deel van de warmtevoorziening in de stad dan naar alle waarschijnlijkheid in handen komt van een monopolist met alle (kosten/zekerheids)risico's van dien;

5. Beide plannen nog te maken hebben met enkele onzekerheden, wat er voor pleit voorlopig nog te investeren in het uitwerken van beide plannen, met als bijkomende voordeel dat bewoners straks een keuze kunnen maken uit 2 volwaardige alternatieven;

6. Een goed afgestemd decentraal en integraal energiesysteem essentieel is om de netcongestie te omzeilen en warmtepompen daar onderdeel van kunnen;

7. Bewoners prima zelf de gevolgen van hun keuze kunnen afwegen;

8. Een minimaal meerderheid in de gemeenteraad om het lokale alternatief van NEV en KVA niet voor te leggen onvoldoende zou moeten zijn de Utrechter een democratisch proces en daarmee keuze te ontnemen;

9. Draagvlak bij bewoners een recent toegevoegd criterium is in de klimaatvisie (amendement 2023/109) en dat dit alleen goed kan worden gemeten als Utrechters een keuze voorgelegd krijgen over langs welke weg ze naar een gasloze duurzame verwarming gaan;

10. De angst dat een eventuele keus voor het lokale alternatief andere Utrechters op kosten jaagt ongegrond is, omdat het om ongeveer 400 van de ruim 165.000 woningen gaat;

11. Er vele buurten zijn in Utrecht waar centrale aansluiting op stadsverwarming om meerdere redenen niet kan en/of zal worden aangeboden en dit lokale alternatieve plan van NEV en KVA alleen al om die reden belangrijk is om nu verder uit te werken (in dat geval als alternatief voor het volstrekt individueel aanschaffen van een duurzame warmte-oplossing).

Draagt het college op om:

1. Het lokale alternatief van NEV en KVA ‘Warmtepomp voor iedereen’ als alternatieve keuze voor aansluiting op stadsverwarming te ondersteunen en verder uit te laten werken;

2. Als gemeente actief samen met NEV en KVA een voor alle bewoners haalbaar en ontzorgend aanbod voor financiering van de investeringen uit te werken, waarbij o.a. gekeken wordt naar de bruikbaarheid van een gemeentelijke garantstelling;

3. Nadien het plan ‘Warmtepomp voor iedereen’ als alternatief voor aansluiting op stadsverwarming Eneco aan de betreffende bewoners van de NEV en KVA buurten in Overvecht-Noord voor te leggen;

4. De uiteindelijke afweging en keuze vervolgens op te nemen in het raadsvoorstel voor Overvecht-Noord aardgasvrij.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Gertjan te Hoonte, VVD
Charlotte Passier, Volt


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Bij1, CDA, EenUtrecht, SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Tegen

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, S&S

Lees onze andere moties

Actuele Motie Bomenkap Europalaan-Noord pas na rechtspraak - II

Lees verder

Motie Zet lokale warmte-initiatieven niet te snel bij het oud vuil; onderzoek hoe het wél kan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer