Program­ma­be­groting 2018: alle voor­stellen dieren­welzijn over­ge­nomen


10 november 2017

De Partij voor de Dieren diende bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 diverse moties in om Utrecht beter te maken voor dieren, natuur en milieu. Alle moties en voorstellen met betrekking tot dierenwelzijn werden door het college van B&W overgenomen. Het betrof voorstellen op het gebied van diervriendelijk bouwen, shows met dieren en opvang van wilde dieren.

De Programmabegroting is het jaarlijkse moment waarop de gemeenteraad de begroting van de gemeente Utrecht voor het komende jaar vaststelt. Fracties kunnen de begroting feitelijk aanpassen en nieuwe voorstellen als actiepunt voor komend jaar indienen. De Partij voor de Dieren maakte van dit moment gretig gebruik en kwam met meerdere moties om Utrecht diervriendelijker en groener te maken.

Zo diende raadslid Eva van Esch een motie in om bij nieuwbouwplannen ook altijd te wegen hoe diervriendelijk het plan is. In de Zweedse stad Malmö bijvoorbeeld is een puntensysteem diervriendelijk bouwen, waarbij het bouwvoorstel van de mogelijke ontwikkelaar getoetst wordt op de aanwezigheid van nestkasten, wormenhotels, groene daken en dergelijke. De verantwoordelijk wethouder zegde toe uit te zoeken wat de mogelijkheid is om op diervriendelijk bouwen te toetsen en dit bijvoorbeeld onderdeel te maken van duurzaam bouwen.​ ​

Foto: Vogelopvang Utrecht

De wethouder bleek na aandringen van de Partij voor de Dieren ook bereid om met de gemeente Nieuwegein tot een oplossing te komen van de knellende situatie van de Vogelopvang. Ook bleek hij bereid om de provincie Utrecht van advies te voorzien over de opvang en vervoer van wilde dieren in nood. De PvdD wil hiermee graag iets doen aan de situatie dat veel gemeenten binnen de provincie niet meebetalen aan de opvang van wilde dieren, terwijl ze wél gebruik maken van opvangcentra.

In de gemeente worden nog altijd dieren gebruikt voor entertainment. Denk aan reptielenshows, de krekels in het spookhuis in The Wall en paardenraces. Per motie werd het college, met steun van SP en GroenLinks, opgeroepen om het gebruik van dieren te stoppen bij door de gemeente gefinancierde of mede georganiseerde evenementen. De wethouder kon zich vinden in de strekking van de motie en nam hem daarom over.

Raadslid Eva van Esch: “Drie mooie voorstellen met betrekking tot dierenwelzijn zijn omgezet in succes. Hiermee regelen we dat Utrecht een stuk diervriendelijker wordt!”

De Partij voor de Dieren zette tijdens de programmabegroting ook fors in op een groener Utrecht. Bijvoorbeeld door aan te dringen op een verplichte herplanting van bomen, als compensatie, als die gekapt worden vanwege nieuwbouwplannen. Ook zou bij herplanten niet alleen gestuurd moeten worden op het aantal terug te planten bomen, maar ook op de kwaliteit van bomen, door te sturen op vervangen van eenzelfde houtmassa, bladvolume en ecologische waarde. Deze ideeën gingen het college van B&W te ver: herplanten blijft slechts een “uitgangspunt” en vervangen op kwaliteit werd als “onwerkbaar” beschouwd. Ook bleek het college niet bereid terug te koppelen naar bewoners en gemeenteraad of bomen daadwerkelijk vervangen zijn na de ontwikkeling van nieuwbouw.

Tijdens de programmabegroting maakte Eva van Esch zich namens de Partij voor de Dieren sterk voor het behoud van het Milieucentrum, die in financiële nood verkeert. College noch coalitiepartners D66 en GroenLinks wilden een vinger uitsteken. In een ander nieuwsbericht hierover op deze site zegt Van Esch: “Dit is ontzettend teleurstellend. Het gaat om zo’n marginaal bedrag als je het naast de totale gemeentebegroting legt, terwijl we zoveel ervaring, kennis en netwerk hiermee verliezen.” De wethouder bleek wel bereid om de evaluatie van de Amsterdamse meldplicht van leegstaande gebouwen te delen met de raad.