Monde­linge vragen Betekenis KNMI’23- klimaat­sce­na­rio’s Utrecht


Indiendatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 4, 12 oktober 2023

Op 9 oktober 2023 zijn de KNMI'23-klimaatscenario’s gepubliceerd. Uit alle scenario’s blijkt dat Nederland warmer wordt, drogere zomers en nattere winters krijgt. De scenario’s laten zien dat actie geboden is om CO2 uitstoot te verminderen en ons aan te passen aan klimaatverandering.

De fracties Volt, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

 1. Onderzoekt de gemeente wat de KNMI’23-klimaatscenario’s betekenen voor Utrecht?
  1. Zo ja, wat wordt er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan (m.b.t. klimaatadaptatie én mitigatie)?
  2. Zo ja, wordt dit meegenomen in de klimaatvisie?
 2. Tot in hoeverre gaat het college haar inzet intensiveren om Utrecht tijdig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en CO2 uitstoot te verminderen?

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Joachim Cornielje, PvdA

Indiendatum: 12 okt. 2023
Antwoorddatum: 12 okt. 2023

Mondelinge vragen 4, 12 oktober 2023

Op 9 oktober 2023 zijn de KNMI'23-klimaatscenario’s gepubliceerd. Uit alle scenario’s blijkt dat Nederland warmer wordt, drogere zomers en nattere winters krijgt. De scenario’s laten zien dat actie geboden is om CO2 uitstoot te verminderen en ons aan te passen aan klimaatverandering.

De fracties Volt, Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks hebben daarom de volgende vragen:

 1. Onderzoekt de gemeente wat de KNMI’23-klimaatscenario’s betekenen voor Utrecht?
  1. Zo ja, wat wordt er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan (m.b.t. klimaatadaptatie én mitigatie)?
  2. Zo ja, wordt dit meegenomen in de klimaatvisie?
 2. Tot in hoeverre gaat het college haar inzet intensiveren om Utrecht tijdig aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en CO2 uitstoot te verminderen?

Antwoord: Voor klimaatadaptatie geldt dat wij in deze scenario’s een bevestiging zien van het feit dat voor onze doelstelling voor bijvoorbeeld zware buien, droogte en hitte ambitieuzer beleid nodig is. Wij zijn daarin ook ambitieuzer geweest dan hoe dat er landelijk uitzag. Wij zien ons daar verder in gesterkt
dat het een goede keuze is. Wij geven door deze nieuwe klimaatscenario’s nog meer urgentie aan ons klimaatadaptatiebeleid en we zien dat dan ook als een extra noodzaak om verhardingen te vervangen door bomen en overig groen om regenwater vast te houden. Deze scenario’s bevestigen ook onze inzet en onze lijn daarin. De nieuwe klimaatscenario’s vormen de basis voor nieuwe klimaatstresstesten die we conform het landelijk beleid in 2025 gaan uitvoeren. Vooruitlopend daarop worden landelijk in 2024 de uitgangspunten en de verschillende onderliggende kaarten voor de stresstesten geactualiseerd. Ook worden in 2024 bovenregionale stresstesten uitgevoerd onder regie van het Rijk en de provincies. Voor ons is de belangrijkste bovenregionale stresstest het systeem Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal. Naar aanleiding van de nieuwe stresstest zullen we, indien nodig, de Visie klimaatadaptatie actualiseren. In de Startnotitie klimaatvisie stellen we voor om het reduceren van emissies als doel van de klimaatvisie te nemen. In die startnotitie stellen we dan ook voor om zoveel mogelijk CO2-equivalenten te reduceren. Daarin gaan we ook echt voor het maximale. Voor het aanpassen aan klimaatverandering, indien dit voortkomt uit de evaluatie van de stresstesten, zal dit gebruikt worden om die Visie klimaatadaptatie bij te stellen.

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Joachim Cornielje, PvdA

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Groenbeheer in relatie tot klimaatverandering

Lees verder

Schriftelijke vragen Geen plant is illegaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer