Monde­linge vragen Benzeen in de uitstoot van asfalt­cen­trales?


Indiendatum: 4 feb. 2021

Mondelinge vragen 4, 4 februari 2021

Dagblad Trouw berichtte op 2 februari jl. over de uitstoot van benzeen door asfaltcentrales. Die uitstoot zou veel hoger liggen dan sinds 1 januari 2019 is toegestaan. Benzeen is een zeer zorgwekkende, want kankerverwekkende stof, waarvan de uitstoot zo laag mogelijk moet zijn. Lokale overheden zouden nauwelijks handhaven. Het probleem doet zich vooral voor bij recycling van asfalt, iets waar de nieuw te bouwen asfaltcentrale op Lage Weide juist bij uitstek geschikt voor is. Het rapport waar Trouw naar verwijst is niet openbaar, en een door ons opgevraagd rapport ‘Geur- en luchtkwaliteitberekeningen ACLW B.V.’ bevat geen informatie over benzeen. Onze fracties hebben de volgende vragen:

1. Welke emissie-eisen zijn er voor benzeen opgenomen in de vergunning voor de bestaande centrale op Papendorp en de nieuwe op Lage Weide? Hoe verhouden deze eisen zich tot de norm van 1 milligram per kubieke meter?

2. Is bij de nieuwe centrale op Lage Weide reeds beoordeeld of het hogere percentage gerecycled asfalt tot problemen met de benzeenemissie kan leiden? Zo nee, gaat dit alsnog gebeuren, zodat eventuele aanpassingen aan de centrale nog voor de bouw ingevoegd kunnen worden?

3. Zijn er metingen verricht naar de benzeenemissie van de centrale op Papendorp? Wordt door de centrale voldaan aan de vergunningvoorschriften?

4. Als nu niet voldaan wordt aan de norm van 1 mg/m3, is het college bereid om de asfaltcentrale daarop aan te spreken en welke plannen heeft het college dan om de inwoners maximaal te beschermen?

5. We hebben het nu over benzeen. In hoeverre weet het college van risico’s van andere zeer schadelijke stoffen, en mogelijke overschrijding van limieten, in de uitstoot van de Utrechtse asfaltcentrales?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Henk van Deún, PVV