Monde­linge vragen Nood breekt wet


Indiendatum: 6 okt. 2022

Mondelinge vragen 2, 6 oktober 2022

‘Op een wachtlijst kun je niet wonen’, aldus de krakers die afgelopen weekend kantoorruimtes aan de Potterstraat kraakten. In tijden van wooncrisis is het kraken van langdurig leegstaande panden meer dan ooit een legitieme manier om aan onderdak te komen. Voor de zomer heeft het college een motie overgenomen die voorschreef dat de burgemeester zich zou inzetten om terughoudend te zijn met het ontruimen van kraakpanden voor leegstand. Toch is er in de loop van de avond overgegaan tot ontruiming, met daarbij grootschalig vertoon van politiemacht inclusief een arrestatie waarbij iemand door zes agenten op de grond werd gedrukt. Ook zijn twee mensen opgesloten in het pand.

De fracties vragen zich af of deze hardhandige aanpak het gevolg is van de toepassing van de nieuwe Wet handhaving kraakverbod en maken zich zorgen over of in de toepassing hiervan de belangen van de eigenaar worden geprioriteerd boven de belangen van woningzoekenden.

De gekraakte ruimtes hadden al meerdere jaren geen echte functie meer. In het voorjaar wordt de Utrechtse leegstandsverordening verwacht, maar vooralsnog was het voorgaande college niet van plan om ook kantoorpanden hierin op te nemen.

De fracties van BIJ1, PvdA, PvdD, Groenlinks en Utrecht Solidair hebben de volgende vragen:

  1. In hoeverre had de gemeente in kaart dat deze ruimtes al jaren niet gebruikt werden?
  2. Heeft de burgemeester, zoals zij had toegezegd, zich binnen de driehoek ingezet om terughoudend te zijn met ontruimen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom?
  3. In hoeverre is bij deze ontruiming de procedure van de Wet handhaving kraakverbod (waarin onder andere staat dat een eigenaar eerst aangifte moet doen en een rechter-commissaris vervolgens toetst of een ontruiming rechtvaardig is) gevolgd en wanneer kunnen wij de toegezegde uitwerking van deze wet verwachten?
  4. Is het college het met ons eens dat de wooncrisis inmiddels zo groot is dat mensen ook kantoorpanden als woonruimte overwegen en kan ze daarom toezeggen om ook kantoorpanden in de leegstandsverordening op te nemen?
  5. Hoe is het recht op huisvrede van de krakers door de politie gewaarborgd? Is dit recht voldoende gewaarborgd, en hoe kan dit in de toekomst beter verlopen?
  6. Hoe is de veiligheid van alle krakers door politie en brandweer gewaarborgd? Acht het college het verantwoord om twee mensen op te sluiten in het pand?

Myrthe Minnaert, BIJ1
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Mahaar Fattal, GroenLinks
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair