Monde­linge vragen Soli­darity Kitchen en de tekorten in de voed­sel­voor­ziening


Indiendatum: 3 sep. 2020

Mondelinge vragen 7, 3 september 2020

Zondag 30 augustus 2020 ontving de gemeenteraad een brief over het project Solidarity Kitchen. Een prachtig initiatief om gratis maaltijden aan te bieden aan de mensen het meest kwetsbaar in onze stad, ontstaan in het Politiek Cultureel Centrum ACU. In de brief geven ze aan dat ze sinds de eerste dag van de lockdown iedere dag hebben gekookt en meer dan 18.000 plantaardige maaltijden hebben uitgedeeld. Dit waren ca. 100 mensen elke dag.

Belangrijk en betrokken werk en vooral schrikbarend hoeveel mensen in onze stad hier een beroep op moeten doen. Solidarity Kitchen heeft zich sinds afgelopen dinsdag ontmanteld om weer ruimte te bieden aan de gebruikelijke werkzaamheden en (aangepaste) activiteiten van Politiek Cultureel Centrum ACU.

Dit baart ons zorgen. Toegang tot voldoende gezond en duurzaam voedsel is een basisbehoefte die voor iedereen in onze stad gegarandeerd moet zijn. ACU geeft het signaal af dat wanneer zij stoppen met Solidarity Kitchen, er onvoldoende alternatieven zijn qua voedselvoorzieningen, voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. Wij hebben daarom de volgende vragen aan de wethouder:

1. Herkent de wethouder de door ACU geschetste problematiek van onvoldoende alternatieven qua voedselvoorziening?

2. Waar komt deze groep vandaan en hoe kunnen het zoveel mensen zijn? In hoeverre zijn deze mensen bij de gemeente in beeld?

3. Heeft het college zicht op de capaciteit (en het tekort) van locaties waar dak- en thuislozen, ongedocumenteerden e.a. een maaltijd kunnen krijgen? Zo ja, hoe groot is die capaciteit en het tekort? Zo nee, kan het college dit in kaart brengen?

4. Kan het college toezeggen om in overleg met ACU deze groep te benaderen om hen te wijzen op de bestaande armoederegelingen en verdere ondersteuning?

5. Kan het college toezeggen in gesprek te gaan met ACU om te zoeken naar mogelijkheden om het project voortgang te laten vinden, waar mogelijk in medewerking met het ACU?

De Voedselbank speelt een belangrijke rol om mensen te voorzien in voldoende eten. Helaas blijkt in de praktijk dat veel mensen hier niet voor in aanmerking komen, terwijl zij dit wel nodig hebben.

6. Welke breed toegankelijke alternatieven zijn er momenteel om mensen die geen aanspraak mogen maken op de voedselbank te helpen aan voldoende maaltijden? Wat mogen wij hierop van het college verwachten?

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Anne-Marijke Podt, D66

Indiendatum: 3 sep. 2020
Antwoorddatum: 3 sep. 2020

Mondelinge vragen 7, 3 september 2020

Zondag 30 augustus 2020 ontving de gemeenteraad een brief over het project Solidarity Kitchen. Een prachtig initiatief om gratis maaltijden aan te bieden aan de mensen het meest kwetsbaar in onze stad, ontstaan in het Politiek Cultureel Centrum ACU. In de brief geven ze aan dat ze sinds de eerste dag van de lockdown iedere dag hebben gekookt en meer dan 18.000 plantaardige maaltijden hebben uitgedeeld. Dit waren ca. 100 mensen elke dag.

Belangrijk en betrokken werk en vooral schrikbarend hoeveel mensen in onze stad hier een beroep op moeten doen. Solidarity Kitchen heeft zich sinds afgelopen dinsdag ontmanteld om weer ruimte te bieden aan de gebruikelijke werkzaamheden en (aangepaste) activiteiten van Politiek Cultureel Centrum ACU.

Dit baart ons zorgen. Toegang tot voldoende gezond en duurzaam voedsel is een basisbehoefte die voor iedereen in onze stad gegarandeerd moet zijn. ACU geeft het signaal af dat wanneer zij stoppen met Solidarity Kitchen, er onvoldoende alternatieven zijn qua voedselvoorzieningen, voor bijvoorbeeld dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. Wij hebben daarom de volgende vragen aan de wethouder:

1. Herkent de wethouder de door ACU geschetste problematiek van onvoldoende alternatieven qua voedselvoorziening?

Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor de waardevolle bijdrage die de ACU in de afgelopen periode, in de COVID-tijd - waar nog steeds sprake van is - heeft geleverd. Het is een hartverwarmend en zeer welkom initiatief. Wij hebben de afgelopen periode gezien dat de hele inrichting van de anderhalvemetersamenleving ook effect heeft op de opvang van dak- en thuislozen en ongedocumenteerden en de maaltijdvoorzieningen in de opvanglocaties in de stad. De capaciteit van het Smulhuis is omlaag bijgesteld, van 60 naar 40 plekken, waarmee overigens wél is geborgd dat er voor iedereen die gebruikmaakt van de nachtopvang - de 24-uurs opvang - en de sleep-in er 's avonds een warme maaltijd is. Tegelijkertijd zeggen aanbieders en partijen in de stad in een eerste antwoord op deze vragen dat een aantal voorzieningen in de wijk vanwege corona minder of niet actief zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen in een thuisloze situatie minder goed terechtkunnen.

2. Waar komt deze groep vandaan en hoe kunnen het zoveel mensen zijn? In hoeverre zijn deze mensen bij de gemeente in beeld?

Ik heb hierover zelf nog geen contact gehad met de ACU, maar wij denken dat er sprake is van een brede en diverse groep. De maaltijden van de ACU werden gratis verstrekt, maar dak- en thuislozen moesten bijvoorbeeld in het Smulhuis een eigen bijdrage betalen. Het feit dat gratis gebruik kon worden gemaakt van de maaltijden kan effect hebben gehad op de toeloop, maar dat hoeft niet te betekenen dat deze mensen anders geen eten zouden hebben. Wij zullen met de ACU in gesprek gaan om meer te weten te komen over de achtergrond van de mensen die van deze voorziening gebruikmaken. Voor zover wij konden nagaan, maakten daar tien ongedocumenteerden en vijf mensen uit de EU deel van uit. Dat is volgens mij een beperkte groep.

3. Heeft het college zicht op de capaciteit (en het tekort) van locaties waar dak- en thuislozen, ongedocumenteerden e.a. een maaltijd kunnen krijgen? Zo ja, hoe groot is die capaciteit en het tekort? Zo nee, kan het college dit in kaart brengen?

Er zijn mij geen signalen bekend dat in de opvanglocaties gebrek is aan maaltijdvoorzieningen. Er worden, ook in de coronatijd, iedere avond maaltijden verstrekt aan daklozen. Wij moeten echter goed in gesprek blijven om te zien of er geen mensen buiten de boot vallen, juist nu de ACU heeft gezegd te stoppen met de nachtvoorziening, met name voor mensen van buiten de opvangvoorziening.

4. Kan het college toezeggen om in overleg met ACU deze groep te benaderen om hen te wijzen op de bestaande armoederegelingen en verdere ondersteuning?

Deze vraag veronderstelt dat de ACU weet en heeft bijgehouden aan welke mensen maaltijden zijn verstrekt. Dat weet ik niet. Daarom zullen wij eerst met de ACU moeten spreken. Als er kansen zijn en het nodig is om armoederegelingen en ons ondersteuningsaanbod onder de aandacht te brengen, dan ben ik zeker bereid om dat te onderzoeken en om te doen wat nodig is.

5. Kan het college toezeggen in gesprek te gaan met ACU om te zoeken naar mogelijkheden om het project voortgang te laten vinden, waar mogelijk in medewerking met het ACU?

Het lijkt mij goed om met de ACU in gesprek te gaan om een breder zicht te krijgen op de doelgroep die de ACU heeft bereikt en of de mensen die de ACU heeft geholpen voldoende op de hoogte zijn van het aanbod dat de stad heeft. Ik bekijk graag samen met de ACU de toekomst, waarbij ik graag vooraf benadruk dat ik geen voorstander ben van alleen gratis maaltijdvoorzieningen. Ik hecht sterk aan maatwerk en persoonlijke aandacht, zoals die van onze opvanglocaties en het Stadsteam Herstel. Daartoe hebben wij met de Voedselbank het gesprek te voeren.

De Voedselbank speelt een belangrijke rol om mensen te voorzien in voldoende eten. Helaas blijkt in de praktijk dat veel mensen hier niet voor in aanmerking komen, terwijl zij dit wel nodig hebben.

6. Welke breed toegankelijke alternatieven zijn er momenteel om mensen die geen aanspraak mogen maken op de voedselbank te helpen aan voldoende maaltijden? Wat mogen wij hierop van het college verwachten?

Ik heb al eerder gezegd dat in alle opvangvoorzieningen in de stad maaltijden worden verstrekt. Wij blijven dat borgen met een scherp oog zodat ook voor mensen in een thuisloze situatie er voldoende mogelijkheden zijn voor een warme maaltijd. Dat geldt ook voor
de landelijke voorzieningen voor ongedocumenteerden. Er is ook een soepbus die voor iedereen toegankelijk is. Er is een beperkte groep die overdag bij de dagopvang voor ongedocumenteerden een maaltijd kan krijgen. Indien er aanleiding toe is, zullen wij nader onderzoeken of er nog meer nodig is. Als dat zo is, gaan wij daarmee aan de slag, in samenhang met de andere G4-steden.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marcel Vonk, GroenLinks
Anne-Marijke Podt, D66

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s

Lees verder

Schriftelijke Vragen Een rondje vragen over vliegen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer