Schrif­te­lijke Vragen Een rondje vragen over vliegen


Indiendatum: 7 sep. 2020

Schriftelijke vragen 207/2020

Terwijl de aarde verder opwarmt en meteorologen deze zomer de heetste week en een van de langste hittegolven ooit vaststelden, was er ook van alles te doen over vliegen. En ja, vliegen is een uiterst vervuilende industrie, dus tussen bovenstaande zinsdelen zit zeker een verband. De Partij voor de Dieren stelt bij dezen een reeks vragen naar aanleiding van diverse nieuwsberichten over vliegen.

Toenemend vliegverkeer
In een artikel van 2 juli 2020 constateerde het AD/UN dat er na het aflopen van de ‘intelligente lockdown’ in Nederland meer gevlogen wordt en dat het vliegverkeer ook boven Utrecht weer toeneemt. En daarmee nam en neemt ook het aantal klachten over het vliegverkeer boven stad en regio toe.

1. Volgens het AD neemt binnen de gemeente Utrecht de overlast toe in Zuilen, en dat is ook onze ervaring. We weten dat eerder ook al overlast ervaren werd in Vleuten en De Meern. Welk beeld heeft het college momenteel van de ervaren overlast van vliegverkeer in Utrecht?

2. Een eerdere toename van vliegbewegingen, en daarmee klachten, werd veroorzaakt door een nieuw ingevoerde landingsprocedure, terwijl daarvóór om de agglomeratie Utrecht heen werd gevlogen. Hoe verklaart het college nu de toename van het aantal vliegtuigen boven Utrecht? En in hoeverre maakt het college zich zorgen over de permanente vliegroutes boven Utrecht?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat ook de recente toename van vliegbewegingen boven Utrecht een ongewenste, ongezonde en milieuvervuilende ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om per brief richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezwaar te maken tegen het toenemende aantal vliegbewegingen en tegen de oorzaak van het vliegverkeer boven Utrecht? Zo nee, waarom niet?

5. Als Lelystad Airport onverhoopt toch nog open gaat, neemt het aantal vliegbewegingen boven Utrecht, en daarmee de klachten hierover, verder toe. Is het college bereid zich bij de minister van I&W omwille van gezondheid, milieu, natuur en klimaat uit te spreken tegen de opening van vliegveld Lelystad? Zo nee, waarom niet?

Nieuwe Luchtvaartnota
In 2019 stuurde de gemeente Utrecht, samen met Stichtse Vecht, een brief (met als kenmerk 5008982/20190115-RB) aan de minister van I&W, met ook de volgende zin: “Wij zijn van mening dat een wijziging van het luchtvaartbeleid – mogelijk groei - niet ten koste mag gaan van de volksgezondheid van de inwoners van Nederland, de natuur, het milieu en het klimaat.” In de brief werd verzocht om bij de komende herinrichting van het Nederlandse luchtruim ook rekening te houden “met de gezondheid (hinder en slaapverstoring) van de bewoners van Nederland buiten de contour en met name boven onze agglomeratie, waar ca. 600.000 mensen wonen”. Inmiddels is die nieuwe Luchtvaartnota verschenen en blijkt dat het aantal vliegbewegingen van dit kabinet mag groeien. Uit de media vernemen we dat diverse overheden, zoals de Provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen een zienswijze hebben ingediend. De Ronde Venen bijvoorbeeld tekent bezwaar aan tegen de groei van het vliegverkeer omwille van onder meer de rust, natuur en leefbaarheid in de gemeente.

6. Heeft de minister eigenlijk ooit geantwoord op genoemde brief van Utrecht en Stichtse Vecht en is bekend in hoeverre de minister is ingegaan op de geuite bezwaren en verzoek? Zo nee, is de gemeente hier nog achteraan gegaan?

7. Is de nieuwe Luchtvaartnota gedeeld met Utrecht, of is het college hier actief achteraan gegaan? Heeft het college een zienswijze ingediend? Zo ja, wat is (de strekking van) die zienswijze?

8. Als er nog geen zienswijze is ingediend, is het college bereid dat alsnog te doen? Zo nee, waarom niet? En is het college dan ook bereid om bezwaar aan tekenen tegen het vliegen boven de regio Utrecht, maar ook tegen de groei van het vliegverkeer in Nederland omwille van de leefbaarheid, de gezondheid, het milieu, de natuur en het klimaat? Zo nee, waarom niet?

9. Heeft het college al (nauw) contact met De Ronde Venen aangaande luchtverkeer en is het college bereid om vanaf nu met De Ronde Venen, en liefst ook weer Stichtse Vecht, te opereren tegen de groei van het vliegverkeer in de regio? Zo nee, waarom niet? En ziet het college hierin andere samenwerkingspartners in de regio? Zo ja, welke gemeenten en mogelijk provincies zijn dit?

De Vliegwijzer naar aanleiding van corona
Zestig grote werkgevers willen ook na de coronacrisis minder blijven vliegen, en samen met Natuur en Milieu is eind augustus 2020 De Vliegwijzer gepubliceerd. Hierin wordt beleid aangekondigd om het aantal eigen vluchten te doen afnemen. Utrecht werkt hier ook al aan, want sinds juni 2018 worden door een motie van de Partij voor de Dieren internationale dienstreizen van het college van B&W en raads- en commissieleden tot 750 kilometer per trein afgelegd. Maar De Vliegwijzer biedt nog meer interessante aanbevelingen, zoals het doen van meer videoconferenties en het boeken van directe vluchten.

10. Heeft het college kennis genomen van De Vliegwijzer en is het net als wij enthousiast over het idee om zakelijke vliegreizen door alle medewerkers en meereizende relaties van de gemeente Utrecht te doen afnemen? Welke concrete ambitie stelt het college voor Utrecht aangaande het afbouwen van vliegreizen?

11. Is het college bereid om de aanbevelingen van De Vliegwijzer over te nemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Als er meer tijd nodig is om deze keuzes te maken: kan het college de raad per brief informeren over de keuzes die genomen gaan worden aangaande vliegbewegingen van de gemeente Utrecht en relaties? Zo ja, wanneer?

12. Is het college bereid om De Vliegwijzer ook onder de aandacht te brengen van relevante bedrijven in de gemeente en eventueel ook de regio die (nog) niet behoren tot de grote zestig die al meedoen met De Vliegwijzer? Zo nee, waarom niet?

Een extra aandachtspunt is wat ons betreft de Vuelta: tussen Utrecht en Madrid is al veelvuldig gevolgen (soms zelfs met een delegatie van 35 mensen!). Nu de start van de Vuelta in Utrecht vanwege corona is uitgesteld, is de kans groot dat er wederom flink gevlogen gaat worden om dit prestige-evenement toch naar Utrecht te halen.

13. Hoeveel vluchten zijn er inmiddels geboekt voor vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en meereizende relaties inzake de Vuelta?

14. Kan het college toezeggen om het principe van videoconferencing tot het absolute maximum toe te passen, ook nadat Spanje geen code oranje meer heeft inzake corona? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren