Monde­linge vragen Voorrang voor auto­be­zitters De SYP


Bij inschrijving voor een woning in woontoren ‘De SYP’ aan de Van Sijpesteijnkade, wordt autobezitters voorrang gegeven. PvdD, PvdA en GL vinden dit een vreemde zaak, aangezien de gemeente onder het mom van ‘healthy urban living’ juist op deze plek kiest voor autoluw. De keuze van de eigenaar druist daar regelrecht tegen in.

Onze fracties hebben de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het oneerlijk en onwenselijk is dat bij de verdeling van woningen voorrang gegeven wordt aan autobezitters? Zo ja, is het college bereid deze mening over te brengen aan de eigenaar?
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige bouwontwikkelingen een voorkeursbehandeling voor autobezitters tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment zoeken dusdanig veel mensen, die geen auto bezitten, een woning in Utrecht, dat de eigenaar vreest zonder voorkeursbehandeling niet alle parkeerplekken te kunnen opvullen.

3. Is het college bereid om bij toekomstige bouwplannen in het stationsgebied, gebruikmakend van de uitzonderingsmogelijkheden in de parkeernota, er naar te streven altijd zo laag mogelijke parkeernormen te hanteren en waar mogelijk dit op nul te zetten?

4. Is het college bereid om te onderzoeken of de parkeerplaatsen die in woninggebouwen in het stationsgebied gerealiseerd zijn of worden, zoals bij De SYP, opengesteld kunnen voor gebruik door andere autobezitters dan de bewoners, zodat elders in het stationsgebied minder parkeerplaatsen hoeven worden aangelegd? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Erwin Virginia, GroenLinks