Monde­linge vragen De slimme deur­camera


Indiendatum: 23 jan. 2020

Mondelinge vragen 5, 23 januari 2020

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 januari 2020 verscheen een reportage over ‘de slimme deurbel’, dit is een combinatie van een deurbel en een camera, verbonden met het internet. In Den Haag worden deurcamera’s uitgedeeld in wijken waar veel wordt ingebroken. Bewoners hebben een brief ontvangen om het gebruik van dergelijke camera’s te stimuleren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van privacy, is kritisch over het uitdelen van de slimme deurbellen. De camera’s filmen de openbare weg, en als dat gebeurt zonder goede reden is het illegaal. De bellen die worden verstrekt zijn van het merk ‘Ring’, onderdeel van het bedrijf Amazon. Alle opnames die worden gemaakt, zijn daarmee automatisch eigendom van Amazon. De vraag is of dit van de AVG mag. Hoogleraar Recht & Techniek Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven noemt de servicevoorwaarden van Ring een “oneerlijke, onevenwichtige en eenzijdige overeenkomst”.

De Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over en heeft daarom de volgende vragen:

1. In hoeverre heeft dit college plannen om het gebruik van de slimme deurbel te steunen, te stimuleren of zelfs deurcamera’s uit te delen aan bewoners, al dan niet gebruikmakend van het budget dat hiertoe wordt verstrekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is dat de gemeente Utrecht deurcamera’s zou verstrekken of het gebruik ervan zou stimuleren, vanwege het permanente filmen van de openbare weg, wat illegaal is wanneer hier geen concrete aanleiding toe is? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het met het oog op de privacy van de inwoners van de gemeente Utrecht onwenselijk is dat de audio- en beeldopnames die met de slimme deurbel worden gemaakt eigendom worden van Amazon of soortgelijke bedrijven?

4. Kan het college toezeggen in de toekomst geen deurcamera’s te zullen gaan verstrekken en het gebruik ervan niet te zullen gaan stimuleren?

5. Is het college bereid om als gemeente de bewoners van Utrecht actief te gaan informeren over de voorwaarden en wetgeving rondom privacy en deurcamera’s? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 jan. 2020
Antwoorddatum: 23 jan. 2020

Mondelinge vragen 5, 23 januari 2020

In de uitzending van Nieuwsuur van 12 januari 2020 verscheen een reportage over ‘de slimme deurbel’, dit is een combinatie van een deurbel en een camera, verbonden met het internet. In Den Haag worden deurcamera’s uitgedeeld in wijken waar veel wordt ingebroken. Bewoners hebben een brief ontvangen om het gebruik van dergelijke camera’s te stimuleren. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder op het gebied van privacy, is kritisch over het uitdelen van de slimme deurbellen. De camera’s filmen de openbare weg, en als dat gebeurt zonder goede reden is het illegaal. De bellen die worden verstrekt zijn van het merk ‘Ring’, onderdeel van het bedrijf Amazon. Alle opnames die worden gemaakt, zijn daarmee automatisch eigendom van Amazon. De vraag is of dit van de AVG mag. Hoogleraar Recht & Techniek Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven noemt de servicevoorwaarden van Ring een “oneerlijke, onevenwichtige en eenzijdige overeenkomst”.

De Partij voor de Dieren maakt zich hier zorgen over en heeft daarom de volgende vragen:

1. In hoeverre heeft dit college plannen om het gebruik van de slimme deurbel te steunen, te stimuleren of zelfs deurcamera’s uit te delen aan bewoners, al dan niet gebruikmakend van het budget dat hiertoe wordt verstrekt door het ministerie van Justitie en Veiligheid?

Het college heeft geen plannen om het gebruik van de slimme
deurbel te steunen ofte stimuleren. Ik hoop dat daarmee al veel is gezegd.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is dat de gemeente Utrecht deurcamera’s zou verstrekken of het gebruik ervan zou stimuleren, vanwege het permanente filmen van de openbare weg, wat illegaal is wanneer hier geen concrete aanleiding toe is? Zo nee, waarom niet?

De gemeente volgt de ontwikkelingen rond de inzet van slimme deurbellen, waaronder ook de privacyaspecten, op de voet. Zolang het gebruik ervan vraagtekens oproept, vooral met het oog op de algemene verordening gegevensbescherming (AVC), zal de gemeente de inzet ervan niet stimuleren.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het met het oog op de privacy van de inwoners van de gemeente Utrecht onwenselijk is dat de audio- en beeldopnames die met de slimme deurbel worden gemaakt eigendom worden van Amazon of soortgelijke bedrijven?

Het college vindt het zeker belangrijk dat door particuliere partijen wordt voldaan aan de regels rond privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarop toe.

4. Kan het college toezeggen in de toekomst geen deurcamera’s te zullen gaan verstrekken en het gebruik ervan niet te zullen gaan stimuleren?

De gemeente volgt de ontwikkelingen rond de inzet van slimme deurbellen, waaronder ook de privacyaspecten, op de voet. Zolang het gebruik ervan vraagtekens oproept, vooral met het oog op de algemene verordening gegevensbescherming (AVC), zal de gemeente de inzet ervan niet stimuleren.

5. Is het college bereid om als gemeente de bewoners van Utrecht actief te gaan informeren over de voorwaarden en wetgeving rondom privacy en deurcamera’s? Zo nee, waarom niet?

Het is van belang dat burgers en ondernemers de voorwaarden van alle slimme apparaten goed lezen en de verantwoordelijkheid voor de privacyaspecten van het betreffende product of dienst op zich nemen. Ik wil graag wethouder Voortman citeren, die in het vragenuur van 7 februari jl. hierover iets heeft gezegd: "Utrecht is transparant over hoe ze met de AVC omgaat en heeft een toegankelijke website over privacy waarin aandacht wordt besteed aan de rechten van betrokkenen. Ook wordt waar nodig in contacten met inwoners aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de AVC aandacht besteed. Overigens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar, in het kader van de inwerkingtreding van de AVC, een grote campagne gehouden om mensen van hun privacyrechten bewuster te maken. Kortom, op allerlei manieren worden burgers op de hoogte gesteld van de rechten en plichten die uit de AVC voortvloeien." Ik wil daaraan toevoegen dat het college op dit moment voor zichzelf geen taak ziet weggelegd om inwoners separaat over deze deurcamera's te informeren.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren