Schrif­te­lijke vragen Bomenkap aan de Volkerak­straat?


Indiendatum: 24 okt. 2022

Schriftelijke vragen 179/2022

Omwonenden van de Volkerakstraat in de Rivierenwijk ontvingen afgelopen juni een wijkbericht over acht te kappen bomen. Volgens het bericht gaat het om drie bomen van ongeveer 100 jaar oud, en vijf bomen van ongeveer 40 jaar oud. De bomen zouden te groot zijn geworden voor de locatie, en er zou sprake zijn van wortelopdruk (het opdrukken van de bestrating veroorzaakt door de wortels). Hierdoor zou de verharding omhoogkomen, en enkele bomen zouden scheef staan. Volgens het wijkbericht zouden de bomen worden gekapt en zouden er nieuwe bomen worden geplant op dezelfde locatie.

Eerder had de Partij voor de Dieren echter contact met bezorgde bewoners over vier te kappen bomen aan de Volkerakstraat ter hoogte van de voordeuren op huisnummers 9, 13, 28 en 32. Onze fractie vermoed dat deze vier bomen, onder de acht genoemde bomen in het wijkbericht vallen. We hebben dit ambtelijk nagevraagd, maar na zeer lange tijd wachten kwam er nog steeds geen duidelijkheid. Uit eerdere ambtelijke navraag bleek dat het volgens de gemeente niet nodig was om die vier laatstgenoemde bomen uit veiligheidsoverwegingen te kappen, maar dat ze desondanks niet helemaal gezond zouden zijn vanwege een besmetting met de zwavelzwam. Tegelijkertijd was de wortelopdruk van de bomen volgens de boomtechnisch adviseur dusdanig dat er geen maatregelen meer over zouden zijn om deze overlast te beperken, en dat de bomen waarschijnlijk gekapt zouden moeten worden. Deze bomen zijn opgenomen in het Bomenprogramma 2022.

De gemeente gaf onlangs aan al veel eigen onderzoek te hebben gedaan naar de vier bomen, en uiteindelijk is besloten om een extern onderzoek (Boomeffectanalyse) te laten doen naar hun hoedanigheid. Als ze dan toch gekapt zouden moeten worden, dan zouden de omwonenden daarbij betrokken worden. Maar afgelopen juni ontvingen de bewoners dus een wijkbericht waarin werd medegedeeld dat er 8 bomen aan de Volkerakstraat zouden worden gekapt.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Maken deze vier bomen onderdeel uit van de acht te kappen bomen waarover in het wijkbericht werd gerept? Of gaat het hier om andere bomen?

2. Indien het dezelfde bomen betreft: waarom wordt er in het wijkbericht niets meer vermeld over de zwavelzwam? Of is het niet zeker dat hier sprake van is?

3. Indien het dezelfde bomen betreft en er sprake is van zwavelzwam: waarom wordt er niet voor gekozen om de bomen te laten staan en eventueel te monitoren hoe de zwam zich ontwikkelt?

4. Op basis waarvan was de gemeente van plan te beoordelen of alle genoemde bomen wel of niet gekapt moesten worden? De wortelopdruk? Of de gezondheid van de bomen?

Toen de Partij voor de Dieren ambtelijk navraag deed en vroeg of er geen andere mogelijkheden zijn om de straat ter plaatse begaanbaar te houden, zoals het verhogen van de stoep of het aanleggen van een trottoir aan de overzijde van de weg waar rolstoelgebruikers e.d. gebruik van kunnen maken, gaf de gemeente aan bezig te zijn om alle mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen wat betreft deze bomen en de oprukkende wortels. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van de ‘viertrapsraket’ uit het Bomenbeleidsplan, paragraaf 4.5:

1. opknappen van de verharding

2. technische oplossingen en standplaatsverbetering

3. zoeken naar functieverandering

4. plan van aanpak vellen en herplant

5. Op welke manier zijn stap 1, 2 en 3 doorlopen voor alle genoemde bomen voordat de gemeente uitkwam bij stap 4?

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat wortelopdruk geen reden kan zijn om bomen maar te kappen, en dat de oplossing veel beter gezocht kan worden in herbestrating o.i.d., zeker in het geval van dusdanig oude bomen?

7. Waarom vindt het college het geoorloofd om bomen die te groot zouden zijn geworden voor hun locatie, te kappen? Is het college het niet met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente Utrecht oudere bomen zou moeten koesteren? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bij zieke bomen in eerste instantie getracht moet worden om de gezondheid van de bomen te verbeteren, en dat kap pas de allerlaatste optie mag zijn, nadat alle andere mogelijkheden zijn uitgeput, zeker als er uit veiligheidsoverwegingen geen reden tot kap is?

9. In hoeverre is bij alle genoemde bomen in de Volkerakstraat getracht om de gezondheid van de bomen te verbeteren?

10.Wat heeft de gemeente uiteindelijk doen besluiten alsnog een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de hoedanigheid van de bomen die nu worden onderzocht?

11.Staan alle genoemde bomen op het moment van schrijven wel of niet ingepland voor kap?

12.Indien ze nog ingepland staan voor kap: waarom wacht de gemeente het externe onderzoek niet af?

13.Indien de bomen op dit moment niet meer ingepland staan voor kap: hoe kan het dat deze bomen ingepland stonden voor kap terwijl de gemeente zelf niet weet of deze bomen wel (voldoende) iets mankeert? Waarom maakte de gemeente überhaupt de beslissing om bomen te kappen wanneer onduidelijk is hoe het met ze gesteld is?

14.In hoeverre zijn de bewoners van de Volkerakstraat betrokken bij de geplande bomenkap, zoals beloofd door de gemeente?

15.Wat is de uiteindelijke conclusie van het Boomeffectanalyse-rapport? Wordt er aanbevolen wel of niet te kappen? En in hoeverre zal de aanbeveling opgevolgd worden?

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren