Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Dorps­plein Vleuten


Indiendatum: 28 sep. 2020

Schriftelijke vragen 222/2020

Op de site officielebekendmakingen.nl is 9 september j.l. een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd waarin een vergunning wordt gevraagd voor het kappen van 10 bomen en het herplanten van 2 bomen, aan het Dorpsplein te Vleuten. Aanleiding voor de aanvraag is de bouw van de herinrichting van het Dorpsplein. Hierbij wordt een deel van het Gezondheidscentrum gesloopt en opnieuw opgebouwd. Genoemde redenen waarom de bomen “niet langer te handhaven” zouden zijn, zijn: “de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op
toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”. In de directe omgeving van het huidige Gezondheidscentrum is een flink grasveld en een groot parkeerterrein aanwezig. Een andere indeling van de locatie (bebouwing op de
plek van grasveld of parkeerterrein), zou de bomen kunnen sparen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het van belang is om zo veel mogelijk volgroeide bomen “te handhaven” gezien de grote problematiek omtrent klimaatverandering (zie ook onze mondelinge vragen Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s van 3 september j.l.) en klimaatadaptatie? Zo nee, waarom niet?

2. Behoud van bestaande volwassen bomen heeft meer klimaatwaarde dan aanplant van jonge sprietjes, en voorkomen is beter dan genezen. Is het college het met ons eens dat herplant onnodig is wanneer bestaande gezonde bomen worden gespaard? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college net als de Partij voor de Dieren overtuigd van het belang van natuur-inclusief bouwen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met ons eens dat de genoemde redenen (“de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”) geen probleem zouden zijn als de indeling van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum zou worden aangepast aan de huidige situatie met betrekking tot de bomen? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om te onderzoeken of een andere inrichting van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, afgestemd op de huidige bomensituatie, de bestaande bomen kan sparen? Zo nee, waarom vindt het college dat de huidige bomensituatie aangepast dient te worden aan het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, in plaats van andersom?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 28 sep. 2020
Antwoorddatum: 23 okt. 2020

Schriftelijke vragen 222/2020

Op de site officielebekendmakingen.nl is 9 september j.l. een aanvraag omgevingsvergunning gepubliceerd waarin een vergunning wordt gevraagd voor het kappen van 10 bomen en het herplanten van 2 bomen, aan het Dorpsplein te Vleuten. Aanleiding voor de aanvraag is de bouw van de herinrichting van het Dorpsplein. Hierbij wordt een deel van het Gezondheidscentrum gesloopt en opnieuw opgebouwd. Genoemde redenen waarom de bomen “niet langer te handhaven” zouden zijn, zijn: “de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op
toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”. In de directe omgeving van het huidige Gezondheidscentrum is een flink grasveld en een groot parkeerterrein aanwezig. Een andere indeling van de locatie (bebouwing op de
plek van grasveld of parkeerterrein), zou de bomen kunnen sparen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat het van belang is om zo veel mogelijk volgroeide bomen “te handhaven” gezien de grote problematiek omtrent klimaatverandering (zie ook onze mondelinge vragen Eén boom koelt net zo goed als tien airco’s van 3 september j.l.) en klimaatadaptatie? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij delen het standpunt van de Partij voor de Dieren dat het van belang is om zoveel mogelijk volgroeide bomen te handhaven. In het planproces wordt hier ook aandacht voor gevraagd. In de toelichting bij bestemmingsplannen wordt standaard een bomenparagraaf opgenomen waarin de kwaliteit en de gezondheid van de bomen wordt aangegeven.


2. Behoud van bestaande volwassen bomen heeft meer klimaatwaarde dan aanplant van jonge sprietjes, en voorkomen is beter dan genezen. Is het college het met ons eens dat herplant onnodig is wanneer bestaande gezonde bomen worden gespaard? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het is juist dat behoud van bestaande bomen meer klimaatwaarde heeft dan aanplant van jonge bomen. Wij zijn het eens met de stelling van de Partij van de Dieren dat herplant onnodig is als bestaande bomen kunnen worden gespaard. Echter, het kan voorkomen dat bestaande bomen moeten worden gekapt ten behoeve van het project. Daarvoor hebben we een regeling in de APV opgenomen om compensatie te verzekeren.


3. Is het college net als de Partij voor de Dieren overtuigd van het belang van natuur-inclusief bouwen? Zo nee, waarom niet?

Ja, dit komt ook tot uitdrukking bij de planvorming. In ecologische onderzoeken voor de onderbouwing van bestemmingsplannen wordt aandacht gevraagd voor ecologisch verantwoorde sloop van gebouwen en het natuurinclusief bouwen. In het project Wijkservicecentrum wordt het zuidelijk deel gesloopt en wordt er een nieuwe gevel gerealiseerd. Gelet op de ligging en de aard van de bebouwing moeten minimaal 10 paarverblijven voor gewone dwergvleermuis worden gerealiseerd. Dit kan gerealiseerd worden met 10 kleinere inbouwkasten, een ruimte in de spouwmuur, of 10 losse kasten aan de buitenkant van het gebouw. Ook kunnen door het toepassen van 10 open stootvoegen de paarverblijven gerealiseerd worden. In het project wordt er op toegezien dat in ieder geval de
minimumopgave wordt gehaald.


4. Is het college het met ons eens dat de genoemde redenen (“de bomen staan ingetekend op locatie van toekomstig gezondheidscentrum”, “de bomen komen te dicht bij het toekomstige gebouw te staan” en “de bomen staan op toekomstige bestrating (inrit/entree/stoep/rijweg”) geen probleem zouden zijn als de indeling van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum zou worden aangepast aan de huidige situatie met betrekking tot de bomen? Zo nee, waarom niet?

De planvorming van het gezondheidscentrum en woningen achter het Wijkservicecentrum in Vleuten heeft een lang proces achter de rug. De gemeente is al jaren in gesprek met de huisartsen, fysiotherapie en apotheek voor een gezondheidscentrum in het centrum van Vleuten. Diverse modellen zijn bestudeerd om te komen tot een optimale invulling van de locatie: een goed bruikbaar gezondheidscentrum waarbij gebruik wordt gemaakt van ruimte van het Wijkservicecentrum alsmede een functionele openbare ruimte. Het uiteindelijke model is verwerkt in een bestemmingsplan (inclusief een bomenparagraaf) dat door uw raad is vastgesteld en onherroepelijk is. Mede op basis van de ervaringen in afgeronde en nog lopende ruimtelijke ontwikkelingen evalueren we op dit moment alle aspecten van de herplantplicht. Eén van de leerpunten hierbij is hoe we eerder in het proces het belang van bomen borgen.


5. Is het college bereid om te onderzoeken of een andere inrichting van de locatie van het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, afgestemd op de huidige bomensituatie, de bestaande bomen kan sparen? Zo nee, waarom vindt het college dat de huidige bomensituatie aangepast dient te worden aan het nieuw te bouwen Gezondheidscentrum, in plaats van andersom?

Nee. Na een uitgebreid planvormingstraject is er een overeenkomst gesloten met de Vleutense zorgverleners voor de uitgifte van grond. Er is een vergunning verleend op basis van het door uw raad vastgestelde bestemmingsplan; daarmee liggen de kaders vast. De sloop van een deel van het Wijkservicecentrum staat op het punt van beginnen en de aannemer van de zorgverleners staat klaar om te starten met de bouw. De ervaringen in dit project nemen we mee in de bij antwoord 4 genoemde evaluatie.


Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren