Schrif­te­lijke vragen Construc­tieve oplossing Croe­selaan


Indiendatum: 18 aug. 2023

Schriftelijke vragen 151/2023

Krakers bezetten op dit moment de panden die al meer dan zes maanden leeg staan aan de Croeselaan. Ook elders in de straat staan meerdere woningen leeg. Eerder stelden de fracties van de VVD en PVV vragen over de situatie. De fracties van de PvdA, GL, Bij1, Partij voor de Dieren, VOLT en Utrecht Solidair delen hun informerende vragen en zijn ook benieuwd naar de reden waarom de panden zo lang leeg hebben gestaan, terwijl de gemeente zelf eigenaar is. Wel beoordelen onze fracties de situatie anders. Utrecht is uitgeroepen tot een kraakvriendelijke stad*. Onze fracties zijn begripvol voor de actie van de krakers en vinden vooral de leegstand een reden voor verontwaardiging. We hebben niet voor niets onlangs een leegstandsverordening aangenomen in de gemeenteraad. De fracties hebben een aantal vragen over het voorkomen van onnodige escalatie aan de Croeselaan.

1. Deelt het college de mening dat langdurige leegstand in Utrecht in tijden van woningnood onwenselijk is? Hoe beoordeelt het college in dat licht de situatie van afgelopen maanden aan de Croeselaan?

2. Afgelopen weekend heeft een behoorlijke politiemacht op de Croeselaan gestaan om vervolgens (gelukkig) niet over te gaan tot ontruiming. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken en deelt zij dat een andere wijze van contact leggen met de krakers hier logischer en behulpzamer was geweest?

3. Is het college van plan om aangifte te doen tegen de krakers? Zo ja, is het college het met de fracties eens dat dit niet past bij Utrecht als kraakvriendelijke stad?

4. Is het college het met de fracties eens dat voorkomen moet worden dat er moet worden ontruimd en dat in gesprek gaan om er samen uit te komen de voorkeur heeft? Graag met toelichting.

5. Ziet het college mogelijkheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan met de krakers, en tot een compromis te komen? Bijvoorbeeld door een aanbod te doen dat de krakers mogen blijven zitten tot de datum dat er mensen definitief hun intrek kunnen nemen in de leegstaande ruimte?

Rick van der Zweth, PvdA
Xenia Minnaert, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Myrthe Minnaert, Bij1
Charlotte Passier, VOLT
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Indiendatum: 18 aug. 2023
Antwoorddatum: 29 aug. 2023

Schriftelijke vragen 151/2023

Krakers bezetten op dit moment de panden die al meer dan zes maanden leeg staan aan de Croeselaan. Ook elders in de straat staan meerdere woningen leeg. Eerder stelden de fracties van de VVD en PVV vragen over de situatie. De fracties van de PvdA, GL, Bij1, Partij voor de Dieren, VOLT en Utrecht Solidair delen hun informerende vragen en zijn ook benieuwd naar de reden waarom de panden zo lang leeg hebben gestaan, terwijl de gemeente zelf eigenaar is. Wel beoordelen onze fracties de situatie anders. Utrecht is uitgeroepen tot een kraakvriendelijke stad*. Onze fracties zijn begripvol voor de actie van de krakers en vinden vooral de leegstand een reden voor verontwaardiging. We hebben niet voor niets onlangs een leegstandsverordening aangenomen in de gemeenteraad. De fracties hebben een aantal vragen over het voorkomen van onnodige escalatie aan de Croeselaan.

1. Deelt het college de mening dat langdurige leegstand in Utrecht in tijden van woningnood onwenselijk is? Hoe beoordeelt het college in dat licht de situatie van afgelopen maanden aan de Croeselaan?

Antwoord: Ja, wij delen de mening dat langdurige leegstand van woningen onwenselijk is.
De betreffende woningen aan de Croeselaan stonden per 31-03-2023 leeg. Verwachting en streven was om hier zo snel mogelijk kwetsbare doelgroepen te huisvesten. Dit heeft langer geduurd dan eind maart de inschatting was. Het betrof hier een nieuwe werkwijze aangezien het de eerste keer is dat gemeentelijk vastgoed wordt gebruik voor huisvesting van deze specifieke doelgroep. Deze werkwijze bleek complexer en kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor hebben de woningen langer leeggestaan dan verwacht en ons streven was. Uiteraard betreuren we dit. Tegelijkertijd hebben we van dit proces geleerd.

2. Afgelopen weekend heeft een behoorlijke politiemacht op de Croeselaan gestaan om vervolgens (gelukkig) niet over te gaan tot ontruiming. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken en deelt zij dat een andere wijze van contact leggen met de krakers hier logischer en behulpzamer was geweest?

Antwoord: In het geval er melding komt van een strafbaar feit, bijvoorbeeld inbraak of kraken, gaat de politie ter plaatse om te kunnen beoordelen of hiervan daadwerkelijk sprake is. Daarvoor is o.a. een buurtonderzoek en getuigenverhoor
nodig. Bij een verdenking van een strafbaar feit wordt daarnaast door politie een veilige werkruimte gecreëerd. Omdat het in het geval van de situatie aan de Croeselaan om meerdere panden ging, hebben we vanuit de politie begrepen dat er een ruim gebied is afgezet en er inderdaad politie zichtbaar aanwezig is geweest. Met de krakers is vervolgens zoals gebruikelijk vanuit verbinding contact gelegd. De wijze waarop de politie dat doet, is hun professionele afweging ter plaatse. Op 13 augustus jl. vond op hetzelfde moment een demonstratie plaats op het Jaarbeursplein. Een deel van de demonstranten verplaatste zich naar de Croeselaan en blokkeerde daar (met andere aanwezigen) de rijbaan. De politie zorgde voor verkeersbegeleiding (veiligheid andere weggebruikers) en heeft - wederom vanuit verbinding – de demonstranten bewogen om hun demonstratie voort te zetten op het trottoir van de Croeselaan. Daarbij is ook toegelicht waarom de politie aanwezig was, en dat was zoals hierboven toegelicht niet om over te gaan tot ontruiming, maar allereerst om vast te kunnen stellen (onder gezag Openbaar Ministerie) of er sprake was van heterdaad.

3. Is het college van plan om aangifte te doen tegen de krakers? Zo ja, is het college het met de fracties eens dat dit niet past bij Utrecht als kraakvriendelijke stad?

Antwoord: In lijn met de motie Civielrechtelijk, niet strafrechtelijk bij kraken, zijn wij met de krakers in gesprek gegaan met het verzoek of zij de woningen willen verlaten. Daarbij is hen verzocht uiterlijk vrijdag 18 augustus 9:00 uur te vertrekken, zodat de inhuisperiode in samenspraak met de toekomstige huurders daadwerkelijk kan starten. Helaas heeft het gesprek met de krakers er niet toe geleid dat zij vrijwillig de woningen hebben verlaten. Omdat de panden nu niet gereed kunnen worden gemaakt voor bewoning van kwetsbare gezinnen, is een civielrechtelijke procedure opgestart. Hierdoor kan een rechterlijke toets plaatsvinden met als doel dat de panden waar de krakers nu verblijven op korte termijn gebruikt kunnen worden door de beoogde huurders.
Om de civielrechtelijke procedure te ondersteunen, heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan van een strafbaar feit (het wederrechtelijk gebruik van panden). Met deze aangifte voldoet zij (op grond van artikel 162 van Wetboek van
Strafvordering) tevens aan de plicht aangifte te doen. van strafbare feiten die de gemeente belemmeren in haar taakuitoefening. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie deze aangifte te beoordelen. De juridische procedures zijn erop gericht om de woningen beschikbaar te krijgen voor de beoogde huurders (een eventuele ontruiming kan daarbij noodzakelijk zijn; van ontruiming voor leegstand is geen sprake). Tegen deze achtergrond achten wij de aangifte passend en geboden.

4. Is het college het met de fracties eens dat voorkomen moet worden dat er moet worden ontruimd en dat in gesprek gaan om er samen uit te komen de voorkeur heeft? Graag met toelichting.

Antwoord: Wij zetten ons in om zo snel mogelijk de beoogd bewoners hun intrek te laten doen in de desbetreffende woningen. Daarbij zetten we ons in voor een zo spoedig mogelijk vertrek zonder voorbehouden van de krakers. Zodra de
woningen beschikbaar zijn volgt een zorgvuldig (inhuis)proces met de beoogde bewoners. De woningen worden dan geïnspecteerd, schoongemaakt en mogelijk hersteld zodat de beoogd huurders hun huurovereenkomst kunnen
ondertekenen.

5. Ziet het college mogelijkheden om op een constructieve manier in gesprek te gaan met de krakers, en tot een compromis te komen? Bijvoorbeeld door een aanbod te doen dat de krakers mogen blijven zitten tot de datum dat er mensen definitief hun intrek kunnen nemen in de leegstaande ruimte?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 4.

Rick van der Zweth, PvdA
Xenia Minnaert, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Myrthe Minnaert, Bij1
Charlotte Passier, VOLT
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Annemarijn Oudejans, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Einde aan schimmelwoningen

Lees verder

Schriftelijke vragen Groenvernietiging corporaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer