Schrif­te­lijke vragen Groen­ver­nie­tiging corpo­raties


Indiendatum: 24 aug. 2023

Schriftelijke vragen 154/2023

Op 13 april van dit jaar stelden GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht mondelinge vragen over groenvernietiging in complex 507 in Lombok. Een jaar geleden, op 2 juni 2022, stelden we ook al vragen over het leegtrekken van een tuin in hetzelfde. Deze groenvernietiging is tegen de afspraken die hierover bestaan tussen gemeente en corporaties. Bo-Ex, eigenaar van 507, betuigde in alle gevallen spijt maar de groenvernietiging gaat door. Als bijlage bij deze vragen hebben we een zwartboek hierover. Tegelijkertijd is er door de bewoners, verenigd in Groengroep complex 507, de afgelopen tijd juist flink gewerkt aan vergroening. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant. Helaas gebeurt deze groenvernietiging niet alleen in complex 507. Zo heeft woningcorporatie Woonin op 30 juni een tuin met veel waardevol groen vernietigd, aan de Petemoederslaan 9. In die tuin is onder andere een sering, een walnootboom, een vijg en een 70 jaar oude bloesemboom gekapt. Deze herhaaldelijke vernietiging van groen is om moedeloos van te worden. Bewoners trekken telkens aan de bel maar het gaat al lang niet meer om incidenten. Het slopen van deze tuinen heeft een averechts effect op de soortenrijkdom en biodiversiteit. Terwijl Utrecht juist inzet op vergroening van de stad. Tuinen zijn daarbij vaak een belangrijke ecologische schakel.

Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, Student & Starter en BIJ1 de volgende vragen:
1. Kent het college het hier bijgevoegde Zwartboek van de Groengroep van complex 507? Zo ja, wat vindt zij hiervan?

2. Is het college het met ons eens dat de groenvernietiging in complex 507 geen incidenten meer zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om samen met de corporaties in samenspraak met bewonerscommissies en lokale groengroepen, zoals groengroep 507, te werken aan een helder protocol waarin zwart op wit komt te staan hoe om te gaan met tuinen van vertrekkende huurders om zo een einde te maken aan dit nodeloze gekap?

Bij de mondelinge vragen eerder dit jaar opperden we om sanctiebeleid op te stellen. De wethouder gaf toen aan daar niets in te zien. Maar nu het leegtrekken van tuinen doorgaat stellen we wederom deze vraag.
4. Is het college het met ons eens dat, zolang afspraken niet worden nagekomen, een sanctiebeleid misschien tóch een goed idee is?

5. Is het college bereid met de woningcorporaties in overleg te treden om het groenonderhoud in het vervolg te laten uitvoeren door een groen minnend hoveniersbedrijf die wél oog heeft voor soortenrijkdom en biodiversiteit? Zo ja op welke termijn? En kunnen we daar een verslag van krijgen?

6. Is het college bereid om met de corporaties te bespreken hoe ze het vernietigde groen denken te gaan compenseren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1

Indiendatum: 24 aug. 2023
Antwoorddatum: 26 sep. 2023

Schriftelijke vragen 154/2023

Op 13 april van dit jaar stelden GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht mondelinge vragen over groenvernietiging in complex 507 in Lombok. Een jaar geleden, op 2 juni 2022, stelden we ook al vragen over het leegtrekken van een tuin in hetzelfde. Deze groenvernietiging is tegen de afspraken die hierover bestaan tussen gemeente en corporaties. Bo-Ex, eigenaar van 507, betuigde in alle gevallen spijt maar de groenvernietiging gaat door. Als bijlage bij deze vragen hebben we een zwartboek hierover. Tegelijkertijd is er door de bewoners, verenigd in Groengroep complex 507, de afgelopen tijd juist flink gewerkt aan vergroening. Zo is er begin dit jaar 170 meter geveltuin aangelegd door de gemeente en is er vanuit het initiatievenfonds geld verstrekt voor planten, nestkasten en klimdraden. Maar wat de bewoners aan de voorkant vergroenen verdwijnt aan de achterkant. Helaas gebeurt deze groenvernietiging niet alleen in complex 507. Zo heeft woningcorporatie Woonin op 30 juni een tuin met veel waardevol groen vernietigd, aan de Petemoederslaan 9. In die tuin is onder andere een sering, een walnootboom, een vijg en een 70 jaar oude bloesemboom gekapt. Deze herhaaldelijke vernietiging van groen is om moedeloos van te worden. Bewoners trekken telkens aan de bel maar het gaat al lang niet meer om incidenten. Het slopen van deze tuinen heeft een averechts effect op de soortenrijkdom en biodiversiteit. Terwijl Utrecht juist inzet op vergroening van de stad. Tuinen zijn daarbij vaak een belangrijke ecologische schakel.

Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, Student & Starter en BIJ1 de volgende vragen:
1. Kent het college het hier bijgevoegde Zwartboek van de Groengroep van complex 507? Zo ja, wat vindt zij hiervan?

Antwoord: Wij zijn bekend met het Zwartboek en hebben deze in de zomer ontvangen. Wij staan voor een groen en leefbaar Utrecht en we willen ook dat groen zoveel als mogelijk behouden blijft. We hebben daarop contact opgenomen met Bo-Ex om opheldering te krijgen over het verwijderen van het groen. Bo-Ex gaf aan het zwartboek ook te kennen en al langere tijd met de Groengroep in gesprek te zijn over groen.

2. Is het college het met ons eens dat de groenvernietiging in complex 507 geen incidenten meer zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij betreuren elke vorm van onnodige groenvernietiging. De lijst zoals opgenomen in het Zwartboek is wat ons betreft een lijst die we in Utrecht niet willen. Helaas is er bij complex 507 meerdere keren groen vernietigd en lijkt dit niet incidenteel te zijn.

3. Is het college bereid om samen met de corporaties in samenspraak met bewonerscommissies en lokale groengroepen, zoals groengroep 507, te werken aan een helder protocol waarin zwart op wit komt te staan hoe om te gaan met tuinen van vertrekkende huurders om zo een einde te maken aan dit nodeloze gekap?

Antwoord: In de nieuwe Stedelijke Samenwerkingsafspraken (Prestatieafspraken) spreken we met corporaties af dat we natuur als uitgangspunt nemen in de gebouwde omgeving en inzet plegen op meer groen, minder verstening, het wegnemen van hittestress en wateroverlast. We spreken af dat we het principe ‘groen, tenzij’ hanteren. Zowel gemeente als corporaties zetten zich in om groen rondom complexen/woningen van corporaties (ook in de openbare ruimte) zoveel mogelijk te behouden.

Een eerste stap waar we naar toe willen werken is in het natuur-inclusiever maken van het corporatiebezit en het aansluiten van de corporaties bij het Soortemanagementplan Diervriendelijk bouwen. Hierdoor worden ecologen al vanaf de aanvang van een project betrokken en kunnen knelpunten en kansen voor natuur eerder gesignaleerd worden en met meerwaarde voor natuur opgelost worden.

Verder is er contact tussen Bo-Ex en Groengroep 507 over het aanscherpen van de richtlijnen over hoe tuinen bij het vertrek van een huurder opgeleverd moeten worden. Zo hebben beide partijen gezamenlijk een overwoekerde tuin in het complex bezocht en besproken hoe oplevering daarvan vormgegeven zou kunnen worden. Ook wordt bij het aanscherpen van de richtlijnen het advies van een hovenier gebruikt, die Bo-Ex op voorspraak van Groengroep 507 heeft benaderd.

De afspraken over groenbehoud in de nieuwe prestatieafspraken i.c.m. de inzet van Bo-Ex op het aanscherpen van de richtlijnen voor het opleveren van tuinen maakt dat wij nu niet de noodzaak zien om een extra protocol hiervoor op te stellen. Wij gaan deze ontwikkelingen goed volgen en zullen Bo-Ex en andere corporaties aanspreken indien blijkt dat zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Bij de mondelinge vragen eerder dit jaar opperden we om sanctiebeleid op te stellen. De wethouder gaf toen aan daar niets in te zien. Maar nu het leegtrekken van tuinen doorgaat stellen we wederom deze vraag.
4. Is het college het met ons eens dat, zolang afspraken niet worden nagekomen, een sanctiebeleid misschien tóch een goed idee is?

Antwoord: Net zoals aangegeven bij het vragenuur van 13 april 2023 hebben wij bevoegdheden om te sanctioneren bij illegale kap. Dit is vastgesteld in de Beleidsregel Handhaving illegaal vellen of beschadigen van bomen. Wat betreft niet-vergunningplichtige kap of verwijdering van groen hebben wij geldende prestatieafspraken met de corporaties dat groen rondom complexen en woningen zoveel mogelijk wordt behouden.

Zoals aangegeven bij antwoord op vraag 3 maken wij met de corporaties nieuwe prestatieafspraken over groen rondom corporatiewoningen en gaan wij corporaties aanspreken indien blijkt dat zij zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Het opstellen van extra sanctiebeleid vinden wij daarom nu niet wenselijk.

5. Is het college bereid met de woningcorporaties in overleg te treden om het groenonderhoud in het vervolg te laten uitvoeren door een groen minnend hoveniersbedrijf die wél oog heeft voor soortenrijkdom en biodiversiteit? Zo ja op welke termijn? En kunnen we daar een verslag van krijgen?

Antwoord: In de gesprekken die wij met de corporaties hebben over groen zullen wij dit onderwerp meenemen. In een reactie geeft Bo-Ex aan dat zij op dit moment ook de samenwerking heeft gezocht met een hoveniersbedrijf welke Bo-Ex op aandragen van de Groengroep 507 heeft benaderd. In de uitwerking van de nieuwe Stedelijke Prestatieafspraken werken we concrete afspraken uit die gaan over het groenonderhoud op de terreinen van de corporaties en bij overdracht van tuinen. De tijd in de aanloop naar die uitwerking gebruiken we om goede voorbeelden tussen de corporaties onderling en goede voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk uit te wisselen. Wij zullen uw raad hier in Q1 over informeren.

6. Is het college bereid om met de corporaties te bespreken hoe ze het vernietigde groen denken te gaan compenseren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals aangegeven bij antwoord 5 blijven we dit onderwerp bespreken in de gesprekken met corporaties en benutten we de reguliere bestuurlijke overleggen die de wethouder Wonen met Bo-Ex heeft. Verder zoeken we met Bo-Ex, de Groengroep 507 en het hoveniersbedrijf naar een passende groencompensatie. Dit willen we helder hebben voor het plantseizoen (voorjaar 2024).

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Charlotte Passier, Volt
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1