Schrif­te­lijke vragen Einde aan schim­mel­wo­ningen


Indiendatum: 31 jul. 2023

Schriftelijke vragen 147/2023

Op 29 juli j.l. schreef het AD Utrechts Nieuwsblad over huurders op het Equatorplein die kampen met grootschalige schimmel, vocht en tocht problemen. Zo erg dat zij zelf flinke investeringen hebben moeten doen om de woning weer leefbaar te krijgen. Het is onbestaanbaar dat sociale huurwoningen in deze staat verkeren in onze stad. Meerdere malen heeft de PvdA samen met andere partijen al gevraagd om een einde te maken aan schimmelwoningen in onze stad. Woningen die helaas vaak, net als dit geval, bij corporaties worden gehuurd. Er is een aanpak schimmelwoningen en binnenkort verwachten wij ook dat de ‘onafhankelijk schimmelexpert’ van start kan in Utrecht. Deze casus toont de hoge nood om hier op in te grijpen.

Na deze actualiteit hebben de PvdA en andere fracties de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze casus en wat is er eerder gedaan om deze problematiek te voorkomen dan wel te verhelpen?

2. Wanneer is hier voor het laatst onderhoud gepleegd en hoe kan het dat de situatie dermate slecht is geworden voor de huurders?

3. Kan het college in gesprek met de woningcorporatie om zo snel mogelijk (groot) onderhoud te plegen en de bewoners uit deze situatie te helpen?

4. Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat bewoners zelf (hoge) kosten maken? Zijn er mogelijkheden dat dit bijvoorbeeld alsnog wordt vergoed of dat er huurkorting wordt aangeboden totdat het onderhoud gepleegd is?

5. Hoe kan de reeds actieve aanpak schimmelwoningen hier een bijdrage aan leveren en hoe kan het dat alsnog verhalen zo schrijnend in de media verschijnen?

6. Is het college van mening dat de huidige aanpak schimmelwoningen voldoende is om deze problemen het hoofd te bieden? Zo ja, mogen we dan verwachten dat deze voorbeelden tot het verleden behoren? Zo nee, wat gaat het college extra doen?

7. Wanneer kunnen wij de ‘onafhankelijk schimmelexpert’ verwachten conform de aangenomen motie?

8. Deze casus toont de urgentie, deelt het college dat deze expert zo snel mogelijk op het Equatorplein langs moet gaan na zijn/haar start?

Er staan reeds andere vragen uit rondom schimmenwoningen op het Herderplein. Ook op andere locaties in de stad speelt dit.

9. Kan het college aangeven wat de stand van zaken en voorgenomen maatregelen is op de andere locaties waar de problematiek van schimmelwoningen speelt? Denk aan Herderplein, Graadt van Roggeweg, Hanoidreef en meer.

10.Zijn er nog andere/nieuwe locaties waar dit speelt? Kan het college een overzicht hiervan geven en de voorgenomen acties?

Rick van der Zweth, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Tess Meerding, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe Minnaert, Bij1
Charlotte Passier, VOLT
Maarten Koning, D66
Esma Kendir, Student & Starter

Indiendatum: 31 jul. 2023
Antwoorddatum: 6 sep. 2023

Schriftelijke vragen 147/2023

Op 29 juli j.l. schreef het AD Utrechts Nieuwsblad over huurders op het Equatorplein die kampen met grootschalige schimmel, vocht en tocht problemen. Zo erg dat zij zelf flinke investeringen hebben moeten doen om de woning weer leefbaar te krijgen. Het is onbestaanbaar dat sociale huurwoningen in deze staat verkeren in onze stad. Meerdere malen heeft de PvdA samen met andere partijen al gevraagd om een einde te maken aan schimmelwoningen in onze stad. Woningen die helaas vaak, net als dit geval, bij corporaties worden gehuurd. Er is een aanpak schimmelwoningen en binnenkort verwachten wij ook dat de ‘onafhankelijk schimmelexpert’ van start kan in Utrecht. Deze casus toont de hoge nood om hier op in te grijpen.

Na deze actualiteit hebben de PvdA en andere fracties de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze casus en wat is er eerder gedaan om deze problematiek te voorkomen dan wel te verhelpen?

Antwoord: Wij zijn bekend met deze casus. Niet alleen hebben wij het artikel in het AD gezien. Ook hebben wij persoonlijk contact gehad met de bewoonster en met Bo-Ex over de casus. Verder is er een klacht ingediend bij de gemeente en is als reactie hierop een inspecteur langs geweest. De inspecteur heeft na de inspectie contact gehad met Bo-Ex om aan te geven welke misstanden er moeten worden opgelost. Wij hebben begrepen van Bo-Ex dat zij hiermee aan de slag zijn gegaan. Ook loopt er een zaak bij de huurcommissie. Zie verder antwoord bij vraag 2.

2. Wanneer is hier voor het laatst onderhoud gepleegd en hoe kan het dat de situatie dermate slecht is geworden voor de huurders?

Antwoord: Bij ons is alleen de zaak bekend van de huurder uit het AD artikel. Bo-Ex geeft aan dat in 2004 en 2005 voor het laatst groot onderhoud is gepleegd. In de tussentijd zijn er kleine ingrepen gedaan zoals schilderwerk en een ketelvervanging. Navraag bij Bo-Ex en de huurder van de betreffende woning aan het Equatorplein leert ons dat de situatie is verslechterd omdat er in eerste instantie niet adequaat is gehandeld door Bo-Ex bij meldingen van de huurder. Hierdoor is er een stapeling van problemen ontstaan. Bo-Ex steekt hierbij hand in eigen boezem en geeft aan dat ze de problemen zo snel mogelijk wil en gaat oplossen.

3. Kan het college in gesprek met de woningcorporatie om zo snel mogelijk (groot) onderhoud te plegen en de bewoners uit deze situatie te helpen?

Antwoord: Na het ontvangen van de brief van de huurder hebben we direct contact opgenomen met Bo-Ex om aan te geven dat wij dit een uiterst schrijnende situatie vinden en hen gevraagd met oplossingen te komen. Zoals aangegeven bij vraag 1 is er een klacht ingediend bij de gemeente en is er een inspecteur langs geweest. Bo-Ex geeft aan de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

4. Hoe kijkt het college aan tegen het feit dat bewoners zelf (hoge) kosten maken? Zijn er mogelijkheden dat dit bijvoorbeeld alsnog wordt vergoed of dat er huurkorting wordt aangeboden totdat het onderhoud gepleegd is?

Antwoord: Wij vinden het een onwenselijke situatie dat bewoners zich genoodzaakt voelen om zelf hoge kosten te maken. Alle huurders in Utrecht kunnen altijd naar de huurcommissie om te toetsen of de staat van de woning huurverlaging legitimeert. Wij hebben begrepen dat dat verzoek ook is gedaan bij de huurcommissie.

5. Hoe kan de reeds actieve aanpak schimmelwoningen hier een bijdrage aan leveren en hoe kan het dat alsnog verhalen zo schrijnend in de media verschijnen?

Antwoord: Wij vinden het uiterst vervelend dat er nog gevallen zijn waar huurders zich genoodzaakt voelen om de media op te zoeken om attentie te krijgen voor de situatie waar zij in zitten. Met corporaties hebben we afspraken om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Met deze verduurzamingsslag tackelen we ook veel schimmelproblematiek. Tegelijkertijd is dat niet geheel op korte termijn opgelost en is er altijd kans op nieuwe schimmelontwikkeling. In onze gesprekken die we met de corporaties hebben blijven we schimmelproblematiek, maar ook andere thema’s, agenderen. Het is voor huurders altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de gemeente mochten ze er met de corporatie niet uit komen. Afhankelijk van de aard van de klacht kan VTH in actie komen. Verder kunnen huurders ook terecht bij de KWRU met geschillen en kunnen zij de Huurcommissie inschakelen als zij vinden dat de huurprijs van de woning te hoog is in relatie tot de staat daarvan. Het Huurteam kan huurders hierbij helpen en van gratis advies voorzien.

6. Is het college van mening dat de huidige aanpak schimmelwoningen voldoende is om deze problemen het hoofd te bieden? Zo ja, mogen we dan verwachten dat deze voorbeelden tot het verleden behoren? Zo nee, wat gaat het college extra doen?

Antwoord: Zie antwoord vraag 5. Verder zetten wij in op het inschakelen van een onafhankelijk schimmelexpert.

7. Wanneer kunnen wij de ‘onafhankelijk schimmelexpert’ verwachten conform de aangenomen motie?

Antwoord: In beantwoording van schriftelijke vragen nummer 132 hebben wij aangegeven dat wij over gaan tot het aanstellen van een onafhankelijk schimmelexpert, de dekking hiervan is nog niet geregeld. Wij verwachten uw raad eind oktober te informeren over de uitkomst hiervan.

8. Deze casus toont de urgentie, deelt het college dat deze expert zo snel mogelijk op het Equatorplein langs moet gaan na zijn/haar start?

Antwoord: Zie antwoord vraag 7. De schimmelexpert is nog niet beschikbaar en kan daarom ook niet langs gaan bij het Equatorplein. Zoals aangegeven bij vraag 1 zijn we met Bo-Ex in gesprek geweest en is er een inspecteur vanuit handhaving langs geweest. Deze inspecteur heeft bij Bo-Ex aangegeven welke gebreken moeten worden verholpen binnen 6 weken. Wij monitoren dan ook of de situatie is verholpen.

Er staan reeds andere vragen uit rondom schimmenwoningen op het Herderplein. Ook op andere locaties in de stad speelt dit.

9. Kan het college aangeven wat de stand van zaken en voorgenomen maatregelen is op de andere locaties waar de problematiek van schimmelwoningen speelt? Denk aan Herderplein, Graadt van Roggeweg, Hanoidreef en meer.

Antwoord: Wij spreken corporaties aan op hun verantwoordelijkheid zodra wij meldingen van schimmelproblematiek ontvangen. Zo hebben we onlangs de schriftelijke vragen (132) beantwoord over de problematiek aan het Herderplein. Wat betreft de overige adressen hebben wij geen vervolgsignalen ontvangen die ons tot actie zetten. Ook bij VTH hebben wij hier geen signalen over ontvangen. Zoals aangegeven bij vraag 5 gebruiken we de bestuurlijke gesprekken die we hebben met de corporaties om thematiek zoals schimmelproblematiek te agenderen en bespreken.

10. Zijn er nog andere/nieuwe locaties waar dit speelt? Kan het college een overzicht hiervan geven en de voorgenomen acties?

Antwoord: Zie ook antwoord vraag 9.
In de basis is elke vorm van onderhoud de taak van de corporaties. Wij hebben wel periodieke gesprekken met de corporaties. Problematiek zoals schimmel hebben we daar structureel onderdeel van gemaakt. Verder kunnen huurders altijd een klacht indienen bij de gemeente als zij er met de corporaties niet uit komen.

Rick van der Zweth, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Tess Meerding, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, DENK
Myrthe Minnaert, Bij1
Charlotte Passier, VOLT
Maarten Koning, D66
Esma Kendir, Student & Starter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Schade aan het groen en overlast door Central Park festival

Lees verder

Schriftelijke vragen Constructieve oplossing Croeselaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer