Schrif­te­lijke vragen Creatief met stikstof


Indiendatum: 21 feb. 2022

Schriftelijke vragen 41/2022

In het NRC van 27 januari stond een artikel waaruit bleek dat verschillende overheden wel op een heel 'creatieve' manier stikstofruimte creëren om alsnog te kunnen bouwen. Stikstofregels zijn er om natuur te beschermen. Zoals in het artikel te lezen is: "Je gebruikt stikstofruimte die niet meer gebruikt wordt om economische ontwikkelingen toe te staan”, zegt Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan Tilburg University. “Dan vermeerder je de belasting voor de natuur dus weer.” GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat onwenselijk en hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van GroenLinks en Partij voor de Dieren dat het belangrijk is dat we er alles aan doen om de stikstoofuitstoot te verminderen en dus ook creatief boekhouden moeten voorkomen?

2. In het artikel wordt Utrecht (gelukkig) niet genoemd. Kan het college bevestigen dat dit is omdat er in Utrecht niet op dergelijke, te vrije manier met de regels wordt omgegaan?

3. In hoeverre houdt de gemeente er een stikstofboekhouding op na? In andere woorden: houdt de gemeente een overzicht bij van de manier waarop met bestaande en toekomstige stikstofruimte wordt omgegaan?

- Zo nee, hoe controleert de gemeente dan op welke manier er met de stikstofregels wordt omgegaan?

- Zo ja, kan dit overzicht worden gedeeld met de Raad?

4. In het artikel worden enkele situaties beschreven waarin ongebruikte stikstofruimte van bedrijven, die al lang niet meer in bedrijf zijn, opnieuw wordt gebruikt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, hetgeen per saldo leidt tot meer stikstofuitstoot.

a. Heeft het college een overzicht van bedrijven of locaties binnen de gemeente waaraan stikstofruimte is toegekend die niet meer gebruikt wordt?

b. Is het college bereid om te onderzoeken of/ hoe de vergunningen voor deze ongebruikte stikstofruimte ingetrokken kunnen worden, zodat de natuur kan profiteren van de afname in stikstof en de ruimte niet alsnog in de toekomst gebruikt gaat worden om weer meer te vervuilen?

5. Heeft het college zicht op bestaande uitstoters van stikstof die ofwel teveel stikstof uitstoten dan toegestaan en/of te dicht bij kwetsbare natuur zitten? Welke acties onderneemt het college tegen deze uitstoters?

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 21 feb. 2022
Antwoorddatum: 15 mrt. 2022

Schriftelijke vragen 41/2022

In het NRC van 27 januari stond een artikel waaruit bleek dat verschillende overheden wel op een heel 'creatieve' manier stikstofruimte creëren om alsnog te kunnen bouwen. Stikstofregels zijn er om natuur te beschermen. Zoals in het artikel te lezen is: "Je gebruikt stikstofruimte die niet meer gebruikt wordt om economische ontwikkelingen toe te staan”, zegt Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan Tilburg University. “Dan vermeerder je de belasting voor de natuur dus weer.” GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat onwenselijk en hebben daarom de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van GroenLinks en Partij voor de Dieren dat het belangrijk is dat we er alles aan doen om de stikstoofuitstoot te verminderen en dus ook creatief boekhouden moeten voorkomen?

Ja, we onderschrijven het belang van vermindering van stikstofuitstoot om de depositie op Natura2000-gebieden te verminderen. De luchtkwaliteitsmaatregelen die we nemen dragen bij aan vermindering van de stikstofoxiden-emissies en dus vermindering van de stikstofdepositie. Echter, de gemeente is geen bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming, de wijze van eventuele externe saldering door initiatiefnemers wordt door ons dan ook niet beoordeeld.

2. In het artikel wordt Utrecht (gelukkig) niet genoemd. Kan het college bevestigen dat dit is omdat er in Utrecht niet op dergelijke, te vrije manier met de regels wordt omgegaan?

De provincie Utrecht is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. Daarbij kan worden opgemerkt dat de provincie Utrecht de mogelijkheid voor extern salderen nog niet heeft opengesteld. Zie ook de antwoorden van Gedeputeerde Staten d.d. 22-02-2022 op schriftelijke vragen aangaande het stikstofdossier Overzicht Artikel 47 Schriftelijke vragen, Stateninformatie Provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl).

3. In hoeverre houdt de gemeente er een stikstofboekhouding op na? In andere woorden: houdt de gemeente een overzicht bij van de manier waarop met bestaande en toekomstige stikstofruimte wordt omgegaan?

- Zo nee, hoe controleert de gemeente dan op welke manier er met de stikstofregels wordt omgegaan?

- Zo ja, kan dit overzicht worden gedeeld met de Raad?

Nee, de gemeente houdt geen stikstofboekhouding bij en geen overzichten van de manieren waarop met bestaande en toekomstige stikstofruimte wordt omgegaan. Wel beoordelen wij stikstofrapporten die bij een omgevingsvergunningaanvraag worden ingediend. Hierbij kan wel intern worden gesaldeerd, de extra verkeersaantrekkende werking van de toekomstige situatie behoeft dan alleen doorgerekend te worden Hiervoor is geen vergunning Wet natuurbescherming noodzakelijk (zoals
door de RvS is geoordeeld bij het bezwaar inzake de Logtsebaan ECLI:NL:RVS:2021:71, Raad van State, 201907146/1/R2 (rechtspraak.nl).

Voor externe saldering dient altijd een vergunning Wet natuurbescherming te worden aangevraagd en daarvoor moet een initiatiefnemer bij de provincie (als bevoegd gezag) zijn. Zie ook het antwoord op vraag 2 over de mogelijkheid tot extern salderen.

4. In het artikel worden enkele situaties beschreven waarin ongebruikte stikstofruimte van bedrijven, die al lang niet meer in bedrijf zijn, opnieuw wordt gebruikt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, hetgeen per saldo leidt tot meer stikstofuitstoot.

a. Heeft het college een overzicht van bedrijven of locaties binnen de gemeente waaraan stikstofruimte is toegekend die niet meer gebruikt wordt?

Omdat ons college geen bevoegd gezag is voor de Wet natuurbescherming is hebben wij geen overzicht van de verleende vergunningen Wet natuurbescherming en het gebruik van die vergunningen. Navraag bij de provincie Utrecht leert dat ook bij de provincie een dergelijk overzicht niet aanwezig is.

b. Is het college bereid om te onderzoeken of/ hoe de vergunningen voor deze ongebruikte stikstofruimte ingetrokken kunnen worden, zodat de natuur kan profiteren van de afname in stikstof en de ruimte niet alsnog in de toekomst gebruikt gaat worden om weer meer te vervuilen?

Zie het antwoord onder a.

5. Heeft het college zicht op bestaande uitstoters van stikstof die ofwel teveel stikstof uitstoten dan toegestaan en/of te dicht bij kwetsbare natuur zitten? Welke acties onderneemt het college tegen deze uitstoters?

Zie het antwoord bij vraag 4.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren