Monde­linge vragen Poly­styreen in en rond het Merwe­dekanaal


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 5, 24 februari 2022

Afgelopen zaterdag werd de Partij voor de Dieren er via Twitter op geattendeerd dat vanaf het bouwterrein Defensieterrein tijdens de harde storm vrijdag en zaterdag vele platen piepschuim (polystyreen) in het Merwedekanaal en omgeving zijn gewaaid en voor veel overlast zorgden voor dieren en (onder meer) woonbootbewoners. Bewoners trokken aan de bel bij bouwbedrijf ERA Contour én ruimden zelf zoveel mogelijk polystyreen op, terwijl dit niet hun verantwoordelijkheid is. We vernamen dat ERA Contour (pas) 21 februari wat grote stukken heeft opgeruimd, maar kleine stukken en korrels niet. Dit is funest voor dieren en de natuur.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over afval op bouwterreinen en vindt dat zowel bouwbedrijven als de gemeente er verantwoordelijk voor zijn dat dit afval goed opgeruimd wordt en niet gaat zwerven, zeker niet als er meerdere harde stormen voorzien zijn. We hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college ERA Contour aangespoord om zo spoedig mogelijk álle bouwafval op te ruimen en heeft de gemeente ook nog een rol gespeeld in het opruimen van de rotzooi in en rond het water? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? En is nu alles opgeruimd?

2. Welke stappen gaat het college nemen om ERA Contour hiervoor een sanctie op te leggen (en zo ja, welke sanctie zal dit zijn?) en welke stappen neemt het college om te voorkómen dat zoiets nog eens gebeurt bij het Defensieterrein?

3. Nu kan de storm Eunice een rol gespeeld hebben bij de verspreiding van dit bouwafval, maar alleen omdat de bouwbedrijven te weinig preventieve maatregelen hebben genomen. Welke rol ziet het college hierbij voor zichzelf?

4. Welke stappen heeft het college inmiddels richting álle bouwbedrijven genomen aan de hand van onze eerdere vragen, om te voorkomen dat nog meer bouwafval gaat rondzwerven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren