Schrif­te­lijke Vragen Met de bezem door de bouw­plaats


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen 84/2020

De Partij voor de Dieren heeft in de loop der tijd op en rond Utrechtse bouwterreinen veel sloop- en bouwafval aangetroffen. We trokken onder meer aan de bel bij bouwbedrijven die bouwwerkzaamheden uitvoerden in Overvecht, omdat bouwafval zoals isolatiemateriaal, piepschuim en plastic in het water bij de Einsteindreef terechtkwam, en we stelden vragen over ‘plastic sneeuw’ in Leidsche Rijn. [1] Onlangs zagen we in Vleuten (bij Het Bosje van Goes) veel isolatiemateriaal, plastic bekertjes van bouwvakkers en andere rotzooi op en naast het bouwterrein liggen, ook in het groen en het water. Deze ‘toevalstreffers’ zijn ongetwijfeld nog maar het topje van de ijsberg.

Bouwers schijnen helaas vaak te denken dat afval en materialen binnen de bouwplaats blijft, maar helaas is dit in veel gevallen niet zo, zeker niet als wind en regen ‘aan de haal gaan’ met plastic, zacht isolatiemateriaal, ‘omsnoeringsbanden’ en piepschuim [2]. Dit spul blijft dan lang na de werkzaamheden nog achter in groen, water en op straat. Sowieso is het beter om afval direct af te voeren (of voorlopig in een goed afgesloten container te leggen) en niet los op een bouwplaats te laten liggen, om te voorkomen dat dieren, natuur en milieu er de dupe van worden.

De Partij voor de Dieren wil bouwplaatsen en hun omgeving schoner krijgen en heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college bekend met dit probleem op en rond bouwplaatsen en wat heeft het college tot nu toe ondernomen om te voorkomen dat afval van deze bouwplaatsen gaat zwerven?

2. Zijn er Utrechtse voorbeelden bij het college bekend van grote hoeveelheden afval die achterblijven nadat een bouwproject is gestaakt? Zo ja, kan het college een aantal voorbeelden noemen?

3. Wat doet het college nu, c.q. wat kan het college nog doen, om huidige bouwplaatsen te checken en bouwbedrijven aan te spreken op het opruimen van afval en daarmee te voorkomen dat los afval op bouwplaatsen achterblijft en gaat zwerven? Met als specifiek voorbeeld de bouwplaats bij Het Bosje van Goes?

In Amsterdam gaat het college van B&W aan de slag met een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat erop gericht was ervoor te zorgen dat het opruimen van bouwterreinen onder de APV valt, zie https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/initiatieven/met-de-bezem-door-de-bouw-plaats en https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/nieuws/amsterdam-start-aanpak-bouwafval-op-initiatief-partij-voor-de-dieren.

4. Zou het in Utrecht ook nodig zijn om de APV aan te passen om te kunnen voorzien in het (handhaven op) opruimen van bouwafval op (individuele) bouwterreinen?

A. Zo nee, welke manieren ziet het college om in Utrecht voortaan te voorkomen dat bouwterreinen en met name de omgeving vervuilen door afval?

B. Zo ja, is het college bereid tot het aanpassen van de APV op dit gebied, om te voorkomen dat bouwbedrijven hiermee bijdragen aan vervuiling en de vergroting van de plastic soep? Zo nee, waarom niet?

5. Verwacht het college dat er extra capaciteit op handhaving (VTH) nodig is voor het checken van bouwterreinen en de omgeving op afval, en het aanspreken van bouwbedrijven hierop? Zo ja, kunt u hier een inschatting van maken?

6. Het voorstel van PvdD Amsterdam voorziet ook in het verplicht recyclen van piepschuim door bouwbedrijven. Hoe staat het college hier tegenover? En wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat het piepschuim daadwerkelijk gerecycled wordt in Utrecht?

7. In hoeverre legt de gemeente Utrecht in contracten met ontwikkelaars, en via hen met de onderaannemers, vast dat (bouw)afval verzameld en gerecycled moet worden?

8. Ziet het college mogelijkheden om afval op bouwterreinen te voorkómen, zodat het überhaupt zo weinig mogelijk ontstaat? Zo ja, welke en wat gaat het college ondernemen om dit voor elkaar te krijgen?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

[1] https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/mondelinge-vragen-plastic-sneeuw-in-leidsche-rijn

[2] Piepschuim is een venijnig probleem omdat het, zeker wanneer het nat geworden is, makkelijk afbreekt tot kleine individuele bolletjes. Bovendien verwaait het snel, waardoor het uiteindelijk grotendeels in het water terechtkomt. Eenmaal in het water breken die piepschuimbolletjes af tot nanoplastics, waarna het zowel de oceaan als de oceaanbodem verstikt en de voedselpiramide betreedt. In de Noordzee en de Waddenzee zorgt piepschuim in volume voor het meeste afval. Als piepschuim niet gescheiden wordt ingezameld, belandt het bij het restafval. Containers zitten snel vol met piepschuim en daarom brengt piepschuim voor bedrijven relatief veel kosten met zich mee. Dit terwijl het ook goed mogelijk is om piepschuim te recyclen. Van schoon ingezameld piepschuim kan weer nieuw piepschuim gemaakt worden: www.milieuservicenederland.nl/afvalstromen/piepschuim en www.recycling.nl/recycling/piepschuim-recycling-eps-epp-epe-recyclen.html.