Schrif­te­lijke vragen Een veilige brug voor wande­laars in de Dorps­straat in Vleuten


Indiendatum: 22 dec. 2016

Schriftelijke vragen 167/2016

In een brief van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan aan Gemeenteraad en College van B&W (dd 21 november 2016), wordt aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie voor wandelaars op de smalle brug in de Dorpsstraat ter hoogte van de aansluiting met de Verlengde Parkweg in Vleuten. Omwonenden, verenigd in Stichting Vrienden van de Joostenlaan, vragen opnieuw aandacht voor een oplossing voor deze gevaarlijke situatie. Zij stellen voor om de overbodige wandelbrug die langs de Joostenlaan ligt te verleggen en te plaatsen ten noorden van de bestaande brug in de Dorpsstraat. Als dat gebeurt dan hoeven wandelaars niet meer het gevaarlijke knelpunt bij de kruising Dorpsstraat/Verlengde Parkweg over te steken.

Veilig Verkeer Nederland onderschrijft dat de bestaande situatie zeer onveilig is en geeft aan dat de voetgangersbrug vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zo snel mogelijk moet worden geplaatst. Ook fietsersbond en wijkraad ondersteunen dit advies. In 2014 heeft ook de wijkregisseur Vleuten-De Meern al aangegeven het een goed idee te vinden. Tevens heeft de Provincie Utrecht aangegeven een deel van de kosten te willen betalen voor het verplaatsen van de brug. Ook Natuurmonumenten is bereid hieraan mee te werken.

In 2015 in de commissie Stad & Ruimte van 25 augustus al gesproken is over de gevaarlijke verkeerssituatie op deze locatie. Tevens riep M129 uit 2015 op tot het overnemen van de voorgestelde oplossing van de bewoners, maar het college wilde toen vasthouden aan haar eigen oplossing. De oplossing van de gemeente is tot op heden niet uitgevoerd en de gevaarlijke situatie duurt daardoor al jaren voort. De fracties van PvdD, PvdA, CDA en CU horen geen goede argumenten van het college waarom niet aan de voorgestelde oplossing van bewoners zou kunnen worden voldaan.

Daarom hebben de fracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de brief van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan en bijbehorende bijlagen? Zo ja, is er al een reactie gestuurd? En zo ja, wat is de reactie? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bekend met de situatie ter plaatse? Zo ja, wat vindt het college van de situatie? Zo nee, is het college bereid de gevaarlijke verkeerssituatie te onderzoeken?

De geschetste situatie van de Vrienden van de Joostenlaan, het dringende advies van Veilig Verkeer Nederland, de positieve geluiden vanuit wijkraad, wijkregisseur, Natuurmonumenten, fietsersbond en de toezegging van de Provincie Utrecht geeft volgens de PvdD, PvdA, CDA en CU voldoende onderbouwing om deze onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Er ligt een gedragen voorstel.

3. Is het college het met PvdD, PvdA, CU en CDA eens dat de huidige situatie zeer onveilig is voor wandelaars en dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de oplossing van het plaatsen van de voetgangersbrug zoals beschreven in de genoemde brief nu wel serieus te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om zo snel mogelijk met de provincie en Natuurmonumenten in overleg te treden over het gebruik van de genoemde brug? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Jolande Uringa, CU
Bülent Isik, PvdA

Indiendatum: 22 dec. 2016
Antwoorddatum: 22 dec. 2016

Schriftelijke vragen 167/2016

In een brief van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan aan Gemeenteraad en College van B&W (dd 21 november 2016), wordt aandacht gevraagd voor de gevaarlijke situatie voor wandelaars op de smalle brug in de Dorpsstraat ter hoogte van de aansluiting met de Verlengde Parkweg in Vleuten. Omwonenden, verenigd in Stichting Vrienden van de Joostenlaan, vragen opnieuw aandacht voor een oplossing voor deze gevaarlijke situatie. Zij stellen voor om de overbodige wandelbrug die langs de Joostenlaan ligt te verleggen en te plaatsen ten noorden van de bestaande brug in de Dorpsstraat. Als dat gebeurt dan hoeven wandelaars niet meer het gevaarlijke knelpunt bij de kruising Dorpsstraat/Verlengde Parkweg over te steken.

Veilig Verkeer Nederland onderschrijft dat de bestaande situatie zeer onveilig is en geeft aan dat de voetgangersbrug vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zo snel mogelijk moet worden geplaatst. Ook fietsersbond en wijkraad ondersteunen dit advies. In 2014 heeft ook de wijkregisseur Vleuten-De Meern al aangegeven het een goed idee te vinden. Tevens heeft de Provincie Utrecht aangegeven een deel van de kosten te willen betalen voor het verplaatsen van de brug. Ook Natuurmonumenten is bereid hieraan mee te werken.

In 2015 in de commissie Stad & Ruimte van 25 augustus al gesproken is over de gevaarlijke verkeerssituatie op deze locatie. Tevens riep M129 uit 2015 op tot het overnemen van de voorgestelde oplossing van de bewoners, maar het college wilde toen vasthouden aan haar eigen oplossing. De oplossing van de gemeente is tot op heden niet uitgevoerd en de gevaarlijke situatie duurt daardoor al jaren voort. De fracties van PvdD, PvdA, CDA en CU horen geen goede argumenten van het college waarom niet aan de voorgestelde oplossing van bewoners zou kunnen worden voldaan.

Daarom hebben de fracties van de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en ChristenUnie de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de brief van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan en bijbehorende bijlagen? Zo ja, is er al een reactie gestuurd? En zo ja, wat is de reactie? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij hebben kennis genomen van de brief van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan en van de bijbehorende bijlagen. Onze reactie daarop treft u bijgevoegd aan.

2. Is het college bekend met de situatie ter plaatse? Zo ja, wat vindt het college van de situatie? Zo nee, is het college bereid de gevaarlijke verkeerssituatie te onderzoeken?

Ja, wij zijn bekend met de situatie ter plaatse. Op 31 maart 2016 hebben wij u gemeld welke maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid wij op deze locatie treffen. De uitvoering van deze maatregelen is in voorbereiding.

De geschetste situatie van de Vrienden van de Joostenlaan, het dringende advies van Veilig Verkeer Nederland, de positieve geluiden vanuit wijkraad, wijkregisseur, Natuurmonumenten, fietsersbond en de toezegging van de Provincie Utrecht geeft volgens de PvdD, PvdA, CDA en CU voldoende onderbouwing om deze onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Er ligt een gedragen voorstel.

3. Is het college het met PvdD, PvdA, CU en CDA eens dat de huidige situatie zeer onveilig is voor wandelaars en dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen? Zo nee, waarom niet?

De maatregelen worden binnenkort uitgevoerd vanuit het programma Verkeersveiligheid. In de brief van 31 maart 2016 staat de beoordeling en de afweging voor een oplossing.

4. Is het college bereid om de oplossing van het plaatsen van de voetgangersbrug zoals beschreven in de genoemde brief nu wel serieus te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

De voorgestelde variant leidt qua verkeersveiligheid niet tot een betere oplossing dan de uitvoering van de eerder gekozen maatregelen.

5. Is het college bereid om zo snel mogelijk met de provincie en Natuurmonumenten in overleg te treden over het gebruik van de genoemde brug? Zo nee, waarom niet?

Met inachtneming van de maatregelen die de gemeente reeds heeft aangekondigd is er vanuit verkeersveiligheid geen noodzaak voor de inpassing van de brug. Daarom zien we geen aanleiding om in overleg te treden met de provincie en Natuurmonumenten over het voorstel voor herinrichting van de Stichting Vrienden van de Joostenlaan.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Jolande Uringa, CU
Bülent Isik, PvdA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Utrecht aardgasvrij

Lees verder

Mondelinge vragen Waar is het kattenreddingstouw?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer