Schrif­te­lijke vragen Utrecht aard­gasvrij


Indiendatum: 9 dec. 2016

Schriftelijke vragen 157/2016

Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend vanaf het jaar 2050 een aardgasloze stad te zijn.[1] Al in 2017 worden de eerste 10.000 bestaande woningen van corporaties gasvrij gemaakt. Bij verwarming door verbranding van aardgas komt veel CO2 vrij. Door te streven naar een aardgasvrij Utrecht kan ook onze gemeente een stimulans geven aan deze ontwikkelingen en bijdragen aan de lokale en (inter-)nationale klimaatdoelen.

Tot onze verbazing heeft ons college echter nog geen concrete doelstellingen verbonden aan de afkoppeling van aardgas. Er is nog nooit een jaartal genoemd wanneer alle woningen en bedrijven afgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Daarom hebben de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de doelstelling van het Amsterdamse college van B&W?

2. Is het college het met de PvdD, CU en GL eens dat het aardgasvrij maken van Utrecht een belangrijke, zo niet noodzakelijke, bijdrage levert aan onze lokale en nationale klimaatdoelstellingen?

3. Is het college het met de PvdD, CU en GL eens dat het verbinden van een concreet jaartal aan het doel aardgasvrij te worden een duidelijk signaal afgeeft richting woningontwikkelaars en woningcorporaties en richting ontwikkelaars van alternatieven?

4. In hoeverre is de situatie in Utrecht vergelijkbaar of anders dan die in Amsterdam?

5. Is het college bereid om ook voor Utrecht een concrete, meetbare doelstelling en datum te verbinden aan het streven onafhankelijk van aardgas te worden? Zo ja, wanneer moet Utrecht een aardgasloze stad zijn? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Monique Bollen, GroenLinks

[1] www.ensoc.nl/nieuws/amsterdam-wordt-gasloos-in-2050

Indiendatum: 9 dec. 2016
Antwoorddatum: 12 dec. 2016

Schriftelijke vragen 157/2016

Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend vanaf het jaar 2050 een aardgasloze stad te zijn.[1] Al in 2017 worden de eerste 10.000 bestaande woningen van corporaties gasvrij gemaakt. Bij verwarming door verbranding van aardgas komt veel CO2 vrij. Door te streven naar een aardgasvrij Utrecht kan ook onze gemeente een stimulans geven aan deze ontwikkelingen en bijdragen aan de lokale en (inter-)nationale klimaatdoelen.

Tot onze verbazing heeft ons college echter nog geen concrete doelstellingen verbonden aan de afkoppeling van aardgas. Er is nog nooit een jaartal genoemd wanneer alle woningen en bedrijven afgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Daarom hebben de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en GroenLinks de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de doelstelling van het Amsterdamse college van B&W?

Ja.

2. Is het college het met de PvdD, CU en GL eens dat het aardgasvrij maken van Utrecht een belangrijke, zo niet noodzakelijke, bijdrage levert aan onze lokale en nationale klimaatdoelstellingen?

Ja. Om de ambitie klimaatneutraal te halen, is het uitfaseren van aardgas in de gebouwde omgeving, waaronder het niet meer aanleggen en vervangen van aardgasleidingen, een belangrijke stap. De deelnemers van het stadsgesprek Energie hebben dit opgenomen in het Energieplan en wij in onze actieplannen. Afgelopen jaar hebben we actief input geleverd aan de doelstellingen in de Energieagenda van Minister Kamp. In zijn energieagenda van 7 december 2016 wordt dit als beleid van het rijk onderschreven.

3. Is het college het met de PvdD, CU en GL eens dat het verbinden van een concreet jaartal aan het doel aardgasvrij te worden een duidelijk signaal afgeeft richting woningontwikkelaars en woningcorporaties en richting ontwikkelaars van alternatieven?

Richting ontwikkelaars is nu al de boodschap dat we streven naar aardgasvrije nieuwbouw. We benutten bestaande instrumenten om daarop te sturen en lobbyen voor een beter instrumentarium bij het rijk. We zijn in overleg met stakeholders om ook in de bestaande bouw naar aardgasvrij te gaan. Dit pakken we gebiedsgegericht aan: in deze fase geven we er de voorkeur aan om met een specifiek gebied in de stad concreet aan de slag te gaan en ervaring op te doen boven het formuleren van een overall doelstelling voor de stad als geheel.

4. In hoeverre is de situatie in Utrecht vergelijkbaar of anders dan die in Amsterdam?

De opgaven voor de bestaande bouw zijn in Amsterdam en Utrecht inhoudelijk vergelijkbaar. De omvang (het aantal aansluitingen) is in Amsterdam uiteraard groter.

5. Is het college bereid om ook voor Utrecht een concrete, meetbare doelstelling en datum te verbinden aan het streven onafhankelijk van aardgas te worden? Zo ja, wanneer moet Utrecht een aardgasloze stad zijn? Zo nee, waarom niet?

Zie beantwoording vraag 3.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Monique Bollen, GroenLinks

[1] www.ensoc.nl/nieuws/amsterdam-wordt-gasloos-in-2050

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Ja/ja stickers in 2017

Lees verder

Schriftelijke vragen Een veilige brug voor wandelaars in de Dorpsstraat in Vleuten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer