Schrif­te­lijke vragen Proble­matiek bij RTV Utrecht


Indiendatum: 9 jul. 2019

Schriftelijke vragen 153/2019

Vrijdag jl. verscheen een bericht in het Algemeen Dagblad over onrust bij RTV Utrecht. Er zijn naar verluidt geldproblemen en het vertrouwen in de directeur zou zijn opgezegd. Dit baart alle fracties in de gemeenteraad zorgen, mede omdat er een subsidierelatie met RTV Utrecht bestaat. De fracties hebben daarom de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving in het Algemeen Dagblad?

2. Heeft RTV Utrecht de gemeente ingelicht over de verslechterde financiële situatie?
- Zo ja, wanneer? Welke maatregelen heeft het college getroffen?
- Zo nee, is het college het met de fracties eens dat dat wel had moeten gebeuren conform art. 18 van de algemene subsidieverordening?

De gemeenteraad heeft de licentie lokale omroep in 2018 voor vijf jaar toegekend aan RTV Utrecht. In het advies van een onafhankelijke commissie werd de meerjarenbegroting van de Omroep Utrecht Stichting (een van de stichtingen van RTV Utrecht) “realistisch” genoemd, mede vanwege de “synergievoordelen van de samenwerkende lokale en regionale omroep”.

3. Beschouwt het college de meerjarenbegroting op dit moment als realistisch? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Verwacht het college dat de Omroep Utrecht Stichting door de verslechterde financiële situatie bij RTV wordt getroffen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

5. Voldoet de Omroep Utrecht Stichting wat het college betreft aan de subsidiedoelstellingen?

6. Is het college de afgelopen maanden door vertegenwoordiger(s) van RTV benaderd over het ontvangen van aanvullende subsidie? Zo ja, wanneer? Hoe heeft het college daarop gereageerd?

RTV Utrecht is gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals elke organisatie die een groot deel van zijn inkomen uit subsidie ontvangt. (Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Sinds 1 januari 2018 moeten de instellingen deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor minstens 7 jaar. RTV Utrecht doet dat op dit moment niet.

In voorgaande raadsperiodes zijn al meerdere keren door diverse fracties vragen gesteld over topinkomens bij publieke instellingen (zie bijvoorbeeld SV 2014/72).

7. Is het college bereid om RTV Utrecht en andere organisaties, die van de gemeente Utrecht subsidie ontvangen, te wijzen op de publicatie-eisen die volgen uit de WNT en te monitoren of zij zich aan de publicatie-eisen houden? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid deze vragen voor 18 juli a.s. te beantwoorden?

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ellen Bijsterbosch, D66
Hester Assen, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Eva Oosters, Student & Starter
Henk van Deún, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Indiendatum: 9 jul. 2019
Antwoorddatum: 17 jul. 2019

Schriftelijke vragen 153/2019

Vrijdag jl. verscheen een bericht in het Algemeen Dagblad over onrust bij RTV Utrecht. Er zijn naar verluidt geldproblemen en het vertrouwen in de directeur zou zijn opgezegd. Dit baart alle fracties in de gemeenteraad zorgen, mede omdat er een subsidierelatie met RTV Utrecht bestaat. De fracties hebben daarom de volgende vragen:

1. Klopt de berichtgeving in het Algemeen Dagblad?

Wij hebben begrepen dat de Raad van Toezicht van RTV Utrecht een onderzoek heeft gestart. Naar verwachting zal dit onderzoek in de zomerperiode worden afgerond. We vinden het verstandig om dit onderzoek af te wachten voordat we uitspraken doen over de inhoud van de berichtgeving. Bepaling van de feitelijke juistheden uit de berichtgeving is, zoals u begrijpt, afhankelijk van het onderzoek.

2. Heeft RTV Utrecht de gemeente ingelicht over de verslechterde financiële situatie?
- Zo ja, wanneer? Welke maatregelen heeft het college getroffen?
- Zo nee, is het college het met de fracties eens dat dat wel had moeten gebeuren conform art. 18 van de algemene subsidieverordening?

Nee, de gemeente is hier niet over benaderd. In dit stadium kunnen we nog niet beoordelen of RTV Utrecht aan het college de mededeling had moeten doen van omstandigheden die van belang zouden kunnen zijn voor het verstrekken van de gemeentelijke bijdrage. Wij zullen dat beoordelen zodra de uitkomsten van het eerder genoemde onderzoek bekend zijn. Graag wijzen wij erop dat de gemeentelijke bijdrage slechts een klein deel betreft van de totaalbegroting van RTV Utrecht. De gemeente bekostigt RTV Utrecht voor de lokale activiteiten binnen de stad Utrecht met € 660.480,-. Het Rijk bekostigt de organisatie met € 9.441.566,-.

De gemeenteraad heeft de licentie lokale omroep in 2018 voor vijf jaar toegekend aan RTV Utrecht. In het advies van een onafhankelijke commissie werd de meerjarenbegroting van de Omroep Utrecht Stichting (een van de stichtingen van RTV Utrecht) “realistisch” genoemd, mede vanwege de “synergievoordelen van de samenwerkende lokale en regionale omroep”.

3. Beschouwt het college de meerjarenbegroting op dit moment als realistisch? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vooralsnog hebben we nog geen reden om deze als onrealistisch te zien. De meerjarenbegroting is in 2017 ingediend en begin 2018 beoordeeld door de Adviescommissie Aanwijzing Lokale Omroep Utrecht i.h.k.v. de aanwijzingsprocedure voor de lokale omroeplicentie 2018-2023. De commissie beoordeelde de meerjarenbegroting van de lokale tak van RTV Utrecht als realistisch, ook in relatie tot de landelijk opgezette en door de VNG geaccordeerde normbegroting voor een lokale omroep.

4. Verwacht het college dat de Omroep Utrecht Stichting door de verslechterde financiële situatie bij RTV wordt getroffen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

We volgen het ingestelde onderzoek op de voet. Pas als dat bekend is, kunnen we daar nadere uitspraken over doen.

5. Voldoet de Omroep Utrecht Stichting wat het college betreft aan de subsidiedoelstellingen?

Ja

6. Is het college de afgelopen maanden door vertegenwoordiger(s) van RTV benaderd over het ontvangen van aanvullende subsidie? Zo ja, wanneer? Hoe heeft het college daarop gereageerd?

Ja, in januari 2019 is het verzoek binnengekomen om de reguliere jaarbekostiging met € 100.000.— per jaar te verhogen t.b.v. extra journalistieke activiteiten (o.a. nieuwe budget voor onderzoeksjournalistiek). In dezelfde periode zijn er schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van nieuw mediabeleid (SV 2019 nr 75 over “Ruimte voor talentontwikkeling debat en onderzoekjournalistiek”). Naar aanleiding hiervan hebben wij aangegeven onderzoek te gaan doen naar welke behoeften er momenteel zijn in de stad op dit gebied. De resultaten van dit onderzoek verwachten we in Q3 van 2019. We zullen de resultaten van het onderzoek daarna met u delen en de vervolgstappen bepalen.

RTV Utrecht is gebonden aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals elke organisatie die een groot deel van zijn inkomen uit subsidie ontvangt. (Semi)publieke instellingen moeten jaarlijks de bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van hun topfunctionarissen publiceren in hun financiële jaarverslagen. Sinds 1 januari 2018 moeten de instellingen deze gegevens openbaar toegankelijk op internet publiceren voor minstens 7 jaar. RTV Utrecht doet dat op dit moment niet.

In voorgaande raadsperiodes zijn al meerdere keren door diverse fracties vragen gesteld over topinkomens bij publieke instellingen (zie bijvoorbeeld SV 2014/72).

7. Is het college bereid om RTV Utrecht en andere organisaties, die van de gemeente Utrecht subsidie ontvangen, te wijzen op de publicatie-eisen die volgen uit de WNT en te monitoren of zij zich aan de publicatie-eisen houden? Zo nee, waarom niet?

Ja. Dit is overigens ook onderdeel van de accountantsverklaring die aangeleverd moet worden bij de jaarverantwoording.

8. Is het college bereid deze vragen voor 18 juli a.s. te beantwoorden?

Ja

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ellen Bijsterbosch, D66
Hester Assen, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Rachel Streefland-Driesprong, ChristenUnie
Ruurt Wiegant, SP
Eva Oosters, Student & Starter
Henk van Deún, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Plastic sneeuw in Leidsche Rijn

Lees verder

Schriftelijke vragen Stilleggen proefbedrijf Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer