Raads­bij­drage Voorstel Keuze rich­ting­ge­vende modellen voor de verdere plan­ont­wik­keling Daals­epark


9 mei 2019

Het Daalsepark is het laatste groene plekje te midden van veel bebouwing en asfalt. In de stedelijke groenstructuur vormt het de verbinding tussen de singel en het spoortalud en het westen van de stad. In Noordwest is eerder behoefte aan méér groen dan aan minder groen.

Het Daalsepark is een groene plek voor mensen en dieren, die met een beetje aandacht nog veel beter als zodanig benut kan worden.

We zijn blij dat het raadsvoorstel naar aanleiding van de commissiebespreking behoorlijk is aangepast en er meer ruimte blijft om bij de uitwerking van de plannen voor dit stukje Utrecht, er iets goeds van te maken.

Tegelijkertijd zijn de randvoorwaarden waar we in de commissie kritiek op uitten blijven staan. Ze zijn algemeen geformuleerd dus het kan nog veel kanten op. Om dat een beetje bij te sturen heb ik vandaag vier moties. En een amendement.

De modellenstudie geeft vrij duidelijk aan wat er stedenbouwkundig passend zou zijn, en wat niet. En daarbij wordt ervan uitgegaan dat het enige passende is om de bebouwingsstructuur rond de singel en in het verlengde van de straatweg “aan te helen”. De Partij voor de Dieren is het daarmee niet eens: stedenbouwkundige structuur kan ook heel goed door groene elementen aangebracht worden.

Motie 1: Stedenbouwkundige structuur niet van steen

Roept het college op:
• Bij de uitwerking van de plannen voor het Daalsepark de stedenbouwkundige structuur te realiseren door groene elementen.

De volgende randvoorwaarde is “een zo goed mogelijke groene kwaliteit”. De Partij voor de Dieren wil niet “zo goed mogelijk”, maar sowieso gewoon goed. Of liever nog: uitstekend. Daarom een motie om dat wat meer kracht bij te zetten:

Motie 2: Definieer groene kwaliteit

Roept het college op:
• Bij de uitwerking van de plannen de groene verbinding intact te laten of te versterken en niet te doorbreken met gebouwen;
• Bij de uitwerking van de plannen te zorgen voor een openbaar toegankelijk, biodivers en aaneengesloten park, waar de groepen iepen en linden bij het kruispunt en bij de oude woningen deel van uitmaken;
• De woorden “zo goed mogelijk”, te interpreteren als “van uitstekende kwaliteit” en geen concessies te doen in de stedelijke groenstructuur.

Dan de laatste randvoorwaarde: financiële haalbaarheid. Gelukkig staat in het beslispunt niet heel letterlijk concreet een bedrag genoemd. De 1,3 miljoen euro die verdiend moet worden is veel geld, maar op de totale grondexploitatie van het stationsgebied valt dit mee. Of tegen. In elk geval zou je het marginaal kunnen noemen. Ik zal niet letterlijk naar andere plannen in het gebied verwijzen en wat we daarvan vinden, maar daar gaat het vaak om een veelvoud van het aantal miljoenen. De Partij voor de Dieren vindt het mede daarom zonde dat precies op dit kleine stukje groen, op deze ecologisch kwetsbare plek, waar een onmisbare verbinding gerealiseerd moet worden, nog dit miljoen verdiend moet worden. Daarom de volgende motie:

Motie 3: Financiële haalbaarheid

Roept het college op:
• De exploitatie over te hevelen naar Stationsgebied fase 2, en met een voorstel naar de raad te komen waarin dit wordt geëffectueerd.”

En omdat wij denken dat die verdienopgave een ontzettende beperking vormt voor de mogelijkheden om op deze locatie een fatsoenlijk park te ontwikkelen, steunen we ook het amendement dat de SP hierover nog gaat indienen.

Rondom het Daalsepark is de stad ook volop in ontwikkeling. Zoals ook betrokken bewoners opmerkten tijdens de RIB is het niet logisch om het Daalsepark als een afgebakende ontwikkeling te zien. Juist in samenhang met de omliggende ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen zijn er kansen en aandachtspunten. Er is geen noodzaak de plantontwikkeling Daalsepark snel te starten of af te ronden. Daarom stellen we voor om in elk geval de kansen die de ontwikkelingen rondom de tunnel gaan geven af te wachten, maar ook de samenhang met de ontwikkeling Lombokplein af te wachten.

Motie 4: Plannen Daalsepark in samenhang met omgeving ontwikkelen

Roept het college op:
• De plannen voor het Daalsepark te ontwikkelen in samenhang met toekomstige ontwikkelingen rondom het plangebied, zoals in en op de Daalsetunnel, het Westplein en Lombokplein;
• In het op te stellen startdocument de plannen voor de Daalsetunnel te betrekken, zodanig dat beide ontwikkelingen elkaar versterken;
• Bij de plannen en voorstellen voor omliggende gebieden de raad ook te informeren over de samenhang met het Daalsepark, en vice versa.

Al met al komt het er eigenlijk op neer dat de Partij voor de Dieren wél ziet dat een ontwikkeling mogelijk is op deze plek: maar er zou een groene plek voor mens en dier en boom ontwikkeld moeten worden, in plaats van geld en gebouwen voorop te stellen. Juist dit plekje geeft de laatste kans voor het realiseren van een groene verbinding en groene doorgangs – en verblijfplek voor de buurt. Daarom sluit ik af met een amendement:

Amendement: Houd het Daalsepark groen.

Besluit:
In beslispunt 1 de laatste zin te wijzigen in: “te besluiten een startdocument voor het ontwikkelen van een leefbaar park op de Kop Amsterdamsestraatweg Oude Daalstraat op te stellen, waarin de drie randvoorwaarden worden losgelaten en het versterken en herstellen van de stedelijke groenstructuur leidend is.”

Dank u wel voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Voorstel Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern

Lees verder

Commissiebijdrage commissie bestemmingsplan Opaalweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer