Raads­bij­drage Voorstel Vast­stelling Omge­vings­visie, deel­gebied Vleuten-De Meern


11 april 2019

Dit is de eerste keer dat voor een deelgebied een Omgevingsvisie is ontworpen. Ambtenaren en inwoners hebben met z’n allen ontzettend veel bruikbare informatie opgehaald die ons meer leert over de wijk – en belangrijker: de toekomst van de wijk.

Het document dat nu voorligt is wat de Partij voor de Dieren betreft wel erg omvangrijk en planmatig geworden, waardoor de visie vertroebelt. In deze visie volgt de visie uit de plannen, in plaats van andersom.

De Partij voor de Dieren hecht eraan dat bij een volgende visie de visie (de doelen) en de plannen (de middelen om die doelen te bereiken) worden gescheiden. Het ene beknopt en algemeen, het andere uitgebreid en gedetailleerd. Volgens ons is dat de belangrijkste les die we moeten trekken uit dit proces, en ik vraag aan de wethouder hoe we in het vervolg eenduidiger aan de slag kunnen gaan. In die lijn steunen we ook het amendement “beperkte duur” van de VVD om deze visie voor 2025 te kunnen updaten .

Dan het volgende:

We zijn blij dat naar aanleiding van de commissiebespreking de tekst over de golfbaan is verhelderd, zodat duidelijk is dat er geen extra ruimte gegeven wordt aan de golfclub. Toch distantieert de Partij voor de Dieren zich nog steeds van het besluit van de gemeente een vergunning af te geven voor de huidige uitbreiding waarvoor honderden monumentale bomen gekapt zijn en worden. Met deze omgevingsvisie draaien we dat niet terug, maar op deze plek willen we wel benoemd hebben dat hierover wat ons betreft überhaupt niet gerept had hoeven worden in deze visie. We zijn tegen uitbreiding in welke vorm dan ook.

Voorzitter. Deze visie is voor een visie te concreet en planmatig, maar gezien dat het karakter van deze visie is, voelen wij ons uitgenodigd een aantal zaken die in deze visie benoemd worden en die voor ons belangrijk zijn dan maar op hetzelfde niveau concreet te maken en direct goed op te schrijven.

Ten eerste over het realiseren van woningen in Vleuten-De Meern. In de Omgevingsvisie staat dat enkel op kleine schaal woningen gerealiseerd kunnen worden. Uit de tekst wordt echter niet geheel helder waar dit wel en niet mag en ook in de commissie kregen we daar geen heldere toelichting op. (De wethouder heeft in de commissie aangegeven niet ‘‘te beknellend’’ te willen zijn, en leek daarbij vooral te doelen op mogelijkheden om te verdichten en gebouwen te transformeren tot woningen.)

We gaan ervanuit dat dit college niet in het groen wil bouwen en inzet op verdichting en transformatie. Zolang dat het geval is, kunnen wij dit steunen. Om dit te verankeren het amendement “behoud het groen”: Waarvan het dictum luidt:

Besluit:

• Hoofdstuk 4.3.1, op pagina 51, eerste bullet (“Beperkt en op kleine schaal nieuwbouw”), aan te vullen waardoor het komt te luiden:

Beperkt en op kleine schaal nieuwbouw door verdichting, maar geen nieuwbouw in parken, het buitengebied of ander groen.

• De woorden bij de tekst kader (‘’Kader: nieuwe woningen passen bij omgeving en houden rekening met de vraag uit de wijk.’’) in hoofdstuk 4.3.1, aan te vullen, waardoor het komt te luiden:

Kader: Nieuwe woningen passen bij de omgeving en houden rekening met de vraag uit de wijk, waarbij er sprake is van verdichting of transformatie. Woningen worden niet gebouwd in parken, het buitengebied of ander groen.

Inwoners van Vleuten-De Meern zeggen zeer te hechten aan groen. Daarnaast draagt dit ook bij aan een betere binding van dieren met de stad. Wij dienen daarom een amendement in om concreet in de Omgevingsvisie op te nemen hoe versterking van de groenstructuur geambieerd wordt. Amendement “verbinding groenstructuren” Waarvan het dictum luidt:

Besluit:

• Aan hoofdstuk 2.3.3, op de pagina’s 23 en 24, laatste alinea, toe te voegen:

De ambitie is om in ieder geval de groenstructuur langs het spoortaluut ten westen van het Máximapark, én de groenstructuur tussen het Veldhuizerpark, de Leidsche Rijn en het Máximapark in de komende jaren te verbeteren.

Wij stellen voorts vraagtekens bij het parkeerbeleid in Vleuten-De Meern. Veel inwoners van Vleuten-De Meern bezitten twee auto’s, maar maken geen gebruik van de parkeermogelijkheden op eigen terrein. Wij willen dat het college zich echt actief gaat inspannen om afname van parkeren in de openbare ruimte voor elkaar te krijgen en om het autobezit te verminderen. Wij zien dat echt te weinig terug. Ook op dit punt dienen wij een amendement in. Waarvan het dictum luidt:

Besluit:

• Aan hoofdstuk 5.5.3 op pagina 69, de woorden toe te voegen:

De gemeente gaat zich er actief voor inzetten dat inwoners hun auto op hun eigen terrein parkeren. Ook gaat zij er actief op inzetten om mensen in Vleuten-De Meern te stimuleren het openbaar vervoeren de fiets te gebruiken, met als doel dat het autogebruik afneemt. Er worden geen groene waarden opgeofferd voor nieuwe parkeerplaatsen. Bij het efficiënter indelen van parkeerplaatsen wordt de ruimte die vrijkomt gebruikt voor het realiseren van meer groen.

Wij kijken uit naar de uitwerking van de visie en u kunt er van op aan dat de Partij voor de Dieren op dat moment opnieuw kritisch zal zijn op de aandacht voor groene waarden.

Dank u wel voorzitter.


Onze amendementen zijn verworpen en daarom hebben we tegen het voorstel gestemd. Lees hier de hiervoor genoemde en twee belangrijke mede-ingediende amendementen terug:

Amen­dement Behoud het groen in Vleuten-De Meern
Amen­dement Verbind de groen­struc­turen!
Amen­dement Openbare ruimte voor fiets, ov en groen
Amen­dement Ontmoeting voor jong & oud in Vleuten de Meern
Amen­dement Beperkte duur

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Afvalbesteding Afval Verwijdering Utrecht

Lees verder

Raadsbijdrage Voorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Daalsepark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer