Commis­sie­bij­drage Quickscan Rijnenburg


11 februari 2021

De afgelopen periode heeft de raad vaak en intens over Rijnenburg gepraat. Hierbij waren wij als Partij voor de Dieren gefocust op het energielandschap: de klimaatcrisis dendert door, en door een energielandschap aan te leggen kunnen we ook de natuurwaardes van en de biodiversiteit in de polder versterken. Nu de huizenlobby steeds intenser wordt, wil de Partij voor de Dieren zich uitspreken over verstedelijking in Rijnenburg. Vandaar dat wij dit debat mee agendeerden.

De Quickscan moest inzicht geven in mogelijkheden en randvoorwaarden voor verstedelijking. En gaat vervolgens alleen maar in op bebouwing en mobiliteit. Wij zien een gemis en hebben daarom een aanvullende agendering gemaakt.

Het stoort de Partij voor de Dieren dat menigeen de polder als een leeg canvas ziet, waarbij lukraak huizenblokken, wegen en tramlijnen aangelegd kunnen worden – zonder dat ook maar iemand rekening lijkt te houden met wat nu al in Rijnenburg is. Rijnenburg is de rand van het Groene Hart, en dat was ooit een heilig middengebied in een heftig oprukkende Randstad. En waarvan steeds meer van is afgeknabbeld in de vorm van woonwijken en logistieke centra. De quickscan zegt dat Rijnenburg een beperkte gebruikswaarde heeft, maar dat is mens-gerichte gebruikswaarde. Want als je breder kijkt heeft de polder een enorme waarde.

Want: Rijnenburg lijkt een waardeloos graslandschap, maar is ecologisch waardevoller dan menigeen denkt. Er zijn watergangen met vegetatie, er zijn sloten met amfibieën, er zijn rijen monumentale knotwilgen die vlieg- en foerageerroutes zijn voor vleermuizen en vogels. Boerderijen, en schuurtjes bieden broedplaatsen aan vogels en vleermuizen. En in de graslanden broeden weidevogels. De Quickscan houdt hier geen rekening mee (en de bouwlobby zwijgt erover). Waarom, vragen wij de wethouder, gaat de Quickscan hier aan voorbij? En ook: is de wethouder het met de PvdD eens dat de flora en fauna in deze polders gaan lijden onder verstedelijking?

Rijnenburg is eveneens een belangrijk cultuurlandschap. Steeds meer van dit soort polders raken verloren in onze drift alles maar vol te bouwen. De Partij voor de Dieren vindt dat we dit soort cultuurlandschappen moeten behouden, en ook moeten versterken. De aanleg van een tijdelijk energielandschap heeft zeker impact op de polder, maar de intrinsieke waarde van de polder verdwijnt met een woonwijk. Hoe waardeert de wethouder de cultuurhistorische kenmerken van Rijnenburg? En als de minister zegt dat Reijerscop niet in beeld is voor woningbouw vanwege landschappelijke en cultuurhistorische waarde, kan de wethouder uitleggen wat dan het verschil op dit punt is tussen Reijerscop en Rijnenburg?

De Quickscan moest inzicht geven in mogelijkheden en randvoorwaarden voor verstedelijking. Maar ecologie en cultuurlandschap ontbreken als randvoorwaarde. De Partij voor de Dieren wil daarom dat vanaf nu de bestaande ecologische en natuurwaarden van Rijnenburg, alsook de cultuurlandschappelijke landwaarden als essentiële randvoorwaarden voor plannenmakerij gaan gelden en: we vragen het college om een toezegging dat er minstens één onderzoeksvraag komt over bestaande ecologie en cultuurlandschap als randvoorwaarde, voor een vervolgstudie zoals verwoord op pagina 8.

De Partij voor de Dieren vindt alle voorliggende scenario’s in de quickscan niet aanvaardbaar. Onze fractie is geen voorstander van bouwen in de polder. Want de kosten voor het aanleggen van woningen en verkeer in Rijnenburg zijn zo hoog dat het alleen loont om grootschalig te bouwen. Maar juist grootschalig bouwen breekt de ecologische en cultuurlandschappelijke waarden af. Kleinschalig bouwen is te duur - wij concluderen dat we niet moeten bouwen. We kunnen beter de veestapel in de regio verkleinen en gebieden voor intensieve landbouw omvormen tot natuurgebied en woonruimte.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage aan een stedelijk aanmeldbeleid basisonderwijs

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Reactie op memo Toekomst samenwerking van Recreatieschappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer