Commis­sie­bij­drage Beeld­kwa­li­teitsplan Kruis­vaart­kwartier


21 november 2018

Dank u wel voorzitter.

Om te beginnen wil onze fractie waardering uiten op een aantal punten:

• De Partij voor de Dieren is blij dat in het Kruisvaartkwartier onverharde openbare ruimte de standaard wordt.
• Het stemt daarnaast tevreden dat private buitenruimtes integraal onderdeel zijn van ontwerp van de natuurzone en maximaal dienen te worden vergroend.
• We hebben ook waardering voor het feit dat er gekozen wordt voor groene erfafscheidingen. We gaan ervanuit dat hiermee heggen in plaats van schuttingen bedoeld worden: heel fijn want dat biedt schuil- en nestgelegenheid voor veel soorten dieren.

Daarnaast roept het beeldkwaliteitsplan ook veel vragen op:

Algemeen
• In de inleiding lezen we dat dit beeldkwaliteitsplan zowel een inspiratiebron, leidraad en toetsingskader is. Wat is precies de status van dit beeldkwaliteitsplan? Graag een reactie.

Groen en diervriendelijk
• In het beeldkwaliteitsplan staat: bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden. Dit was ook al de boodschap bij eerdere besluitvorming. Kan de wethouder aangeven wanneer we hier meer inzicht in krijgen?
• De telling van kapvergunningplichtige bomen dateert van 2015. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder. Hierdoor geldt heden waarschijnlijk voor meer bomen een vergunningplicht dan in 2015. Is de wethouder bereid om actuele bomendata te verzamelen?
• In de bijlage is een bomenkaart opgenomen die afwijkt van de bomenkaart uit 2015. Ik vraag de wethouder om ter volledigheid de bomenkaart uit 2015 als bijlage op te nemen in het beeldkwaliteitsplan, en deze en de bijbehorende data als uitgangspunt te nemen bij de groencompensatie.
• Ten aanzien van de groene berm in de spoorzone: betekent dit ook een insectvriendelijke berm, dus inclusief een mengsel van gras en bloemen dat goed is voor deze dieren? En wordt het maaibeleid ter plekke daarop aangepast? Kan de wethouder dat toezeggen?
• In het plan lezen we dat in de natuurzone bomen worden geplaatst ten behoeve van “de natuurlijke uitstraling van het gebied”. De Partij voor de Dieren hoopt dat de bomen in meer behoeftes zullen voorzien dan enkel de uitstraling. Kan de wethouder toezeggen dat er hier gekozen zal worden voor inheemse soorten met meerwaarde voor biodiversiteit?
• Ten aanzien van enkele formuleringen, zoals: vergroenen is “inzet”, en een daklandschap op enkele gebouwen is “ambitie”. Kan de wethouder toelichten waarom er niet stelliger in het plan staat dat er vergroend gaat worden en dat er gewoon een groen daklandschap komt? Welke drempels zijn de reden dat het zo voorzichtig geformuleerd staat in het plan?
• Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is motie 77 aangenomen. De motie roept het college onder meer op om te zorgen dat er in de groencompensatie de ecologische en klimaatadaptieve waarden gewaarborgd worden, en dat het aantal broed-, verblijf- en foerageerplaatsen weer op vergelijkbaar niveau gebracht wordt als vóór de woningbouw. Hierover lezen we niets terug in het beeldkwaliteitsplan, terwijl er genoeg aanknopingspunten zijn om ruimte te bieden aan deze ecologische voorzieningen. Het is belangrijk dat deze punten terugkomen in het beeldkwaliteitsplan, omdat stedenbouwkundigen en architecten met dit beeldkwaliteitsplan in de hand aan de slag zullen gaan. Kan de wethouder toezeggen dit alsnog vóór de raadsbehandeling een plek te geven in het beeldkwaliteisplan?
• Dezelfde vraag stel ik ten aanzien van het aangenomen amendement 22. Graag een reactie van het college waarom dieren er zo bekaaid vanaf komen in dit beeldkwaliteitsplan.
• De natuurzone langs de kruisvaart wordt genoemd in het plan, maar we lezen niets over vleermuizen, terwijl wethouder Jansen hier wel een toezegging op heeft gedaan. Misschien gaat het wat ver om vleermuisvriendelijke verlichting te benoemen in het beeldkwaliteitsplan, maar ik breng het belang ervan graag nog even onder de aandacht van het nieuwe college. Begrijp ik het goed dat het college hier nog steeds voor kiest?

Klimaatadaptatie
• Op pagina 37 staat dat de verharding in de spoorzone “stoer en industrieel” moet zijn. De PvdD vraagt zich af of dat ook waterdoorlatend is? Kan de wethouder dat toezeggen?
• Hoewel in de inleiding van het beeldkwaliteitsplan staat dat onverhard de standaard wordt, komt dit niet terug bij de beschrijving van inrichting van de verschillende zones. Er staat ook dat het trottoir tot de gevel kan worden aangelegd. Ziet de wethouder hier juist kans voor geveltuintjes en, zo ja, is hij het met de Partij voor de Dieren eens dat dit dan ook de standaard moet zijn?

Co-creatie
Voorzitter. Buurtbewoners wachten inmiddels ruim 2 maanden op een uitnodiging voor de co-creatie van het Ringpark Kruisvaartkade. Deze zou in september worden toegestuurd, maar dat is nog altijd niet gebeurd. Kan de wethouder toezeggen dat omwonenden nog dit jaar betrokken worden, en dat zij goed worden geïnformeerd over de voortgang van het project?

Planning
Tot slot nog een vraag over de planning. Er is bij het vaststellen van het SpvE in 2017 per motie 159 afgesproken dat er geen natuur verwijderd wordt als er nog niet gebouwd wordt, en dat er na verwijdering zo snel als mogelijk gecompenseerd wordt. Dus niet wachten tot het hele plan afgerond is, maar per bouwfase zo snel mogelijk starten met aanleggen openbaar groen. Kan de wethouder toezeggen dat hij ons, zodra hier meer over bekend is, op de hoogte stelt van de planning van uitvoering van de bouwplannen per fase, ook ten aanzien van het verwijderen van groen per planfase, de inrichting van openbare ruimte en groencompensatie?

Dank u wel.