Raads­bij­drage Vast­stelling Bestem­mingsplan Lage Weide


29 november 2018

Rondom Lage Weide zien we de gevolgen van een steeds dichter bevolkte en uitdijende stad. Wat vroeger industrie aan de stadsrand was, wordt nu meer en meer omsloten door woningen. Industrie botst hier met gezonde leefomgeving. Industrie zorgt voor luchtvervuiling en geluidsoverlast. Maar wat in dit gerepareerde bestemmingsplan het meeste wringt, is het versoepelen van de norm voor geuroverlast. De kadernota Lage Weide in 2007 wilde de geurhinder terugdringen, en in dit plan zien we een versoepeling.

Voorzitter, vanwege de tijd ga ik de ‘stanktechniek’ en hoe dat in Nederland gekwantificeerd wordt niet uitleggen. Maar: waar er gestuurd werd op een stankwaarde van H=-½ (stinkt een beetje), staat dit plan H=-1 toe (stinkt méér). Bedrijven mogen dus meer stank verspreiden. Dat is voor inwoners van Zuilen en Leidsche Rijn slecht nieuws.

Volgens onderzoek overschrijdt de daadwerkelijke stankoverlast van Lage Weide nu al de geldende norm. En wat doet het plan: de norm versoepelen. Het feit dat de nu geldende norm overschreden wordt, moet wat ons betreft juist reden zijn voor het nemen van stank beperkende maatregelen. Het verzwakken van de norm is de omgekeerde wereld.

De Partij voor de Dieren ziet in het feit dat in totaal meer bedrijven stinken, geen reden om te zeggen dat de overlast dan maar geaccepteerd moet worden. Dat vinden we een slecht signaal naar inwoners! Daarom dit amendement waarvan het dictum luidt:

• besluit de norm ‘lichte hinder’ van de Beleidsregels geur bestemmingsplan Lage Weide gemeente Utrecht in alle artikelen te wijzigen van de norm H=-1 in de norm H=-1/2.
• Waardoor artikel 1a komt te luiden:
Aanvaardbare cumulatieve geurbelasting: een in bijlage II bij deze beleidsregel vastgestelde geurcontour waarbuiten de cumulatieve geurbelasting niet meer mag bedragen dan H=-1/2 (lichte hinder) als 98 percentiel, alsmede de cumulatieve geurbelasting buiten deze contour voor zover deze ter plaatse van een geurgevoelig object niet meer bedraagt dan H=-1/2 (lichte hinder) als 98 percentiel;
• Deze geurnorm in artikel 1b, 1i en 3d, in de toelichting en in de bijlagen overeenkomstig te wijzigen.

Voorzitter, ik sluit af. De geurhinder van veel bedrijven is in het vorige bestemmingsplan niet meegeteld omdat er niet is gemeten. Verminderen van geur gaat makkelijker als er bekend is hoeveel het is en waar dat vandaan komt. Daarom deze motie:

Motie monitoring

Roept het college op:

• in samenwerking met gemeente Stichtse Vecht de geurbelasting van industrieterrein onafhankelijk en structureel te monitoren,
• in gesprek te gaan met relevante bedrijven om te streven naar het zoveel mogelijk verminderen van geuroverlast boven woonwijken,
• bedrijven zo nodig, binnen de gemeentelijke capaciteit en bevoegdheid, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen tegen geuroverlast
.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Raadsbijdrage Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer