Raads­bij­drage Vast­stelling Beeld­kwa­li­teitsplan Kruis­vaart­kwartier


29 november 2018

Bij het vaststellen van het SpvE en het bestemmingsplan voor het Kruisvaartkwartier heeft de Partij voor de Dieren stevig ingezet op het behouden van de groene en biodiverse kwaliteiten van het gebied. In het beeldkwaliteitsplan worden een aantal groene keuzes gemaakt en daar zijn we blij mee. Onverhard wordt de standaard, maar tegelijkertijd staat er letterlijk in het plan dat de trottoirs doorgetrokken worden tot de gevels. Dat beperkt de mogelijkheid voor geveltuintjes en dat moet niet de bedoeling zijn. De wethouder gaf in de commissie al aan geveltuintjes te stimuleren. We geven hem graag nog een zetje in de goede richting. Daarom de Motie Geveltuintjes:

Roept het college op:

• De meerwaarde, wenselijkheid en mogelijkheid van het aanleggen van geveltuintjes expliciet onder aandacht te brengen bij de architecten, ontwikkelaar en toekomstige bewoners.

Dan: groene daken. De optie om groene daken te realiseren staat wat ons betreft veel te slap geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan. Groene daken, op sommige gebouwen, moeten niet slechts ambitie zijn. Groene daken moeten overal het uitgangspunt zijn. Já, tenzij het niet anders kan, in plaats van optioneel in sommige gevallen. Bij de commissie kregen we hier geen heldere reactie op van de wethouder en daarom het volgende amendement, waarvan het dictum luidt:

Besluit:

• Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

1. Het Beeldkwaliteitsplan Kruisvaartkwartier vast te stellen, met dien verstande dat op pagina’s 11, 24, 25, 30 en 33 de formulering “ambitie” wordt vervangen door “uitgangspunt” en “een deel van de gebouwen”, wordt vervangen door “zoveel mogelijk gebouwen”.

Waardoor besloten wordt dat: het uitgangspunt is om op zoveel mogelijk gebouwen een daklandschap te realiseren.

Dieren komen er bekaaid vanaf in dit beeldkwaliteitsplan. Terwijl een groene omgeving wel degelijk kansen biedt voor dieren. Na de vele aangenomen moties en amendementen hierop bij eerdere besluitvorming hadden we er ook meer over verwacht.

Ik vraag twee toezeggingen:

1. Ten aanzien van de groene berm in de spoorzone: Kan het college toezeggen hier een insectvriendelijke berm te realiseren met een daarop aangepast maaibeleid?

2. Kan het college erop toezien dat de gebouwde omgeving zo diervriendelijk mogelijk wordt ingericht? Dit in navolging van motie 77 en amendement 22 uit 2017.

We hadden verwacht dit terug te zien in het beeldkwaliteitsplan, omdat deze maatregelen niet alleen goed zijn voor dieren, maar ook zichtbaar zijn en zodoende deel uitmaken van de beeldkwaliteit. Kan het college toezeggen dat architecten en ontwerpers meegegeven wordt om de gebouwen en omgeving zo diervriendelijk mogelijk in te richten?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Vaststelling Bestemmingsplan Lage Weide

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Armoederegelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer